1-5-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه کوپن ………………………………………….. 14
1-6- تاریخچه مطالعات قبلی ……………………………………………………………………………………………… 14
1-7- روشهای مطالعه و بررسی ………………………………………………………………………………………….. 17
1-7-الف: جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 17
1-7-ب- مطالعات صحرایی ……………………………………………………………………………………………….. 17
1-7-ج- مطالعات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………… 17
1-7-د- هدف از مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 18
فصل دوم: ویژگیهای زمین شناسی و ساختمانی منطقه مورد مطالعه
2-1- زمین شناسی ناحیه ای زاگرس و زون ایذه ……………………………………………………………… 20
2-2- تقسیمات ساختمانی و زمین شناسی ساختمانی زاگرس …………………………………………….. 21
2-2-1: تقسیم بندی بر اساس نظریات Falcon (1961) ……………………………………………………. 21
2-2-2: تقسیم بندی بر اساس نظریات اشتوکلین Stocklin (1968) ………………………………… 21
2-2-2-الف: دشت خوزستان ……………………………………………………………………………………………. 21
2-2-2-ب: زاگرس چین خورده یا زاگرس خارجی ……………………………………………………….. 21
2-2-2-ج: زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی ……………………………………… 22
2-2-3: تقسیم بندی بر اساس نظریات بربریان Berberian, 1995 …………………………………. 22
2-2-4 : تقسیم بندی بر اساس نظریات مطیعی (1374) ……………………………………………………… 23
2-3- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………….. 26
2-4- چگونگی پیدایش حوضه زاگرس ازدیدگاه زمین شناسی وتکتونیک صفحه ای ………. 28
2-5- فازهای کوهزایی کرتاسه …………………………………………………………………………………………. 28
2-6- بلنداهای قدیمه (Palaeohigh) مهم در زون دزفول (اشرف زاده، 1378) …………….. 29
2-6-الف: تاریخچه مطالعات قبلی بلنداهای قدیمه …………………………………………………………… 30
2-6-ب: مطالعات اشرف زاده (1378) ……………………………………………………………………………….. 32
2-7-چینه شناسی کرتاسه حوضه زاگرس ………………………………………………………………………….. 36
2-7-الف:کرتاسه پیشین در ناحیه فارس و جنوب شرقی فرو افتادگی دزفول(مطیعی1383 با کمی تغییر) … 37
2-7-ب: کرتاسه پسین (سنومانین – ماستریشتین) در فروافتادگی دزفول(مطیعی 1383 با کمی تغییر) ………. 37
2-7- ج: مشخصات سنگ چینه ای (لیتواستراتیگرافی) کرتاسه زاگرس (اقتباس از مطیعی 1383) .. 38
2-7-ج-1- سازند آهکی فهلیان (Fahlian Limestone Fm. ) ……………………………………… 39
2-7-ج-2- سازند شیلی – آهکی گدوان (Gadvan shale-Limestone Fm. ) …………… 39
2-7-ج-3- سازند آهکی داریان ( Dariyan Limestone Fm.) ……………………………………. 39
2-7-ج-4- سازند شیلی گرو ( Garau Shale Fm. ) ……………………………………………………… 40
2-7-ج-5-گروه بنگستان ( Bangestan Group ) …………………………………………………………. 40
2-7-ج-5-1- سازند شیلی کژدمی ( Kazhdomi Shale Fm. )…………………………………….. 40
2-7-ج-5-2- سازند آهکی سروک ( Sarvak Limestone Fm. ) ……………………………….. 40
2-7-ج-5-3- سازند شیلی سورگاه (Surgah Shale Fm. ) …………………………………………… 41
2-7-ج- 5-4- سازند آهکی ایلام ……………………………………………………………………………………. 41
2-7-ج -6- سازند شیلی گورپی ( Gurpi shale Fm. ) ………………………………………………… 42
2-7- د: مشخصات زیست چینه ای (بایواستراتیگرافی) کرتاسه زاگرس (مطیعی، 1383) …… 42
2-7- ه: مشخصات سکانس چینه ای (سکانس استراتیگرافی) کرتاسه زاگرس …………………….. 52
2-7- ه-1: تاریخچه مطالعات چینه نگاری سکانسی ……………………………………………………………. 52
2-7-ه-2: سکانس های رسوبی کرتاسه زاگرس (مطالعات مشترک مدیریت اکتشاف نفت با موسسه نفت
فرانسه IFP) …………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-7-ه-3: سکانس‌های رسوبی و جغرافیای دیرین کرتاسه زاگرس (مرسل نژاد و همکاران، 2007) .. 61
فصل سوم: لیتواستراتیگرافی (توصیف سنگ چینه ای مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه)
3-1- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی قلعه کژدمک (یال جنوبی تاقدیس پیون) .. 68
3-2- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی تنگ ماغر (یال شمالی تاقدیس بنگستان) …. 102
3-3- مشخصات و توصیف مقطع سطح الارضی نارک (یال شمالی تاقدیس میش) …………… 144
3-4- مشخصات و توصیف برش سطح الارضی نوگک (یال جنوبی تاقدیس آنه) ……………… 192
3-5- مشخصات و توصیف برش سطح الارضی ناحیه چماء (یال شمالی تاقدیس منگشت) .. 219
فصل چهارم: پالئونتولوژی و سیستماتیک
4-1: بی مهرگان ……………………………………………………………………………………………………………….. 238
4-1-الف: سیستماتیک دوکفه ای ها (Bivalvia) ……………………………………………………………… 238
4-1-ب: شکم پایان (Gastropoda) ………………………………………………………………………………… 264
4-1-ج: سرپایان (Cephalopoda) ………………………………………………………………………………….. 265
4-1-د: خارداران (Echinoidea) ……………………………………………………………………………………. 274
4-2: توصیف فرامینیفرها ……………………………………………………………………………………………………. 287
4-2- الف: توصیف فرامینیفرهای بنتیک ……………………………………………………………………………. 287
4-2- ب: توصیف فرامینیفرهای پلانکتونی …………………………………………………………………………. 319
4-3 : غیر فرامینیفرها …………………………………………………………………………………………………………. 351
4-3-الف: کالسیسفرولیدها (Calcispherulids) ………………………………………………………………. 351
4-3-ب : جلبک ها (Algae) …………………………………………………………………………………………….. 352
4-3-ج : رادیولاریا ها (Radiolaria) ………………………………………………………………………………. 355
4-3-د : استراکود ها (Ostracoda) …………………………………………………………………………………. 356
4-3-و : قطعات اسکلتی بی مهرگان (Invertebrates shell fragments) …………………….. 356
فصل پنجم: مطالعات ایزوتوپی و ژئوشیمیایی
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 363
5-2: مطالعات ایزوتوپی اکسیژن 18 و کربن 13 ………………………………………………………………. 364
5-3- محاسبه دمای آب دریا در زمان ته نشست سنگ آهک‌های آلبین در برش کوه پیون ……. 367
فصل ششم: حوادث بی هوازی اقیانوسی (نبود اکسیژن اقیانوسی )
6-1- حوادث بی هوازی OAEs (Oceanic Anoxic Events) در کرتاسه میانی …………. 370
6-2- OAEs (Oceanic Anoxic Events) در ژوراسیک و کرتاسه میانی ……………………… 374
6-2-الف: حادثه OAE توآرسین پیشین …………………………………………………………………………… 374
6-2-ب: حادثه نبود اکسیژن آپسین پیشین (or OAE1a Selli) ………………………………………. 374
6-2-ج: حوادث بی هوازی اقیانوسی در انتهای آپسین – آلبین پیشین (OAE1b) ……….. 377
6-2-د: حادثه نبود اکسیژن بخش قاعده ای آلبین پسین (or OAE1c Toolebuc) ……… 378

6-2-ه: حادثه نبود اکسیژن بخش بالایی آلبین پسین (or OAE1d Breistroffer) ……… 379
6-2-و: حادثه نبود اکسیژن سنومانین پسین یا مرز سنومانین/تورونین (or OAE2 Bonarelli) …. 380
6-2-ز: حادثه نبود اکسیژن مرز کنیاسین- سانتونین (OAE3) ………………………………………… 382
6-3: شواهد حادثه نبود اکسیژن OAEs در برش های مورد مطالعه ……………………………….. 383
6-3-الف: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 383
6-3-ب: شواهد حادثه بی هوازی اقیانوسی (OAEs) در برش کوه پیون ……………………….. 384
6-3-ب-1: سیر منفی ایزوتوپ کربن 13 در زمان تأثیر حادثه OAE1c ………………………….. 385
6-3-ب-2: حادثه OAE1c و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتون در برش کوه پیون ……. 385
6-3-ج: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه منگشت …………………. 392
6-3-ج-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش کوه منگشت .. 392
6-3-د: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه بنگستان ………………….. 393
6-3-د-1: حادثه OAE1b (Jacob) در برش کوه بنگستان ……………………………………………… 394
6-3-د-1-1: حادثه Jacob و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان . 394
6-3-د-1-2: تغییر در اندازه و آرایش حجرات بعد از حادثه Jacob ……………………………… 402
6-3-د-1-3: حادثه Jacob و تغییرات مورفولوژیک در آمونیت‌های برش کوه بنگستان .. 403
6-3-ه: حادثه OAE1b (Leenhardt or Urbino) در برش کوه بنگستان …………………….. 406
6-3-ه-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 407
6-3-و: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی OAE1b (Leenhardt) در برش میش …….. 409
6-3-و-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش میش …. 410
6-3-و-2: تأثیرات حادثه OAE1b (Leenhardt) بر روند تغییرات تکاملی فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه میش ………………………………………………………………………………………………….. 410
فصل هفتم: بایو استراتیگرافی (چینه شناسی زیستی)
7- 1: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه پیون (قلعه کژدمک) ……………………….. 414
7- 2: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه میش (نارک) …………………………………… 422
7- 3: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه آنه (برش نوگک) ……………………………. 431
7- 4: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه بنگستان (تنگ ماغر) ………………………… 439
7- 5: بایو استراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه منگشت (برش ناحیه چَما) ……………….. 454
7- 6: تطابق بایو استراتیگرافی برش‌های مورد مطالعه ………………………………………………………. 461
فصل هشتم: مرزهای کرونواسترتیگرافی در برش های مورد مطالعه
8- 1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 464
8-1- الف: اشکوب آپسین …………………………………………………………………………………………………. 464
8-1-ب: اشکوب آلبین ………………………………………………………………………………………………………. 470
8- 2- الف: مرز آپسین/آلبین در برش کوه منگشت ………………………………………………………….. 476
8- 2-ب: مرز آپسین/آلبین در برش کوه بنگستان …………………………………………………………….. 477
8- 2-ج: مرز آپسین/آلبین در برش کوه میش ………………………………………………………………….. 480
8- 2- د: نبود چینه شناسی آلبین زیرین در برش های مورد مطالعه و زون ایذه ……………… 481
8- 3: مرز آلبین/سنومانین در برش های مورد مطالعه ……………………………………………………….. 482
8- 3-الف: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه منگشت ………………………………………………………. 483
8- 3-ب: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه پیون …………………………………………………………….. 484
8- 3-ج: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه بنگستان …………………………………………………………. 485
8- 3-د: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه میش ………………………………………………………………… 489
8- 3-ه: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه آنه …………………………………………………………………… 489
فصل نهم: نتیجه گیری
9- الف : لیتواستراتیگرافی …………………………………………………………………………………………………. 491
9-الف-1: برش تاقدیس پیون …………………………………………………………………………………………… 491
9-الف-2: برش تاقدیس منگشت ……………………………………………………………………………………….. 491
9-الف-3: برش تاقدیس بنگستان ……………………………………………………………………………………….. 492
9-الف-4: برش تاقدیس میش ……………………………………………………………………………………………. 493
9-الف-5: برش تاقدیس آنه ………………………………………………………………………………………………. 494
9- ب: بایواستراتیگرافی ……………………………………………………………………………………………………… 495
9-ب-1: برش تاقدیس پیون ……………………………………………………………………………………………… 495
9-ب-2: برش تاقدیس منگشت ………………………………………………………………………………………….. 495
9-ب-3: برش تاقدیس بنگستان …………………………………………………………………………………………. 496
9-ب-4: برش تاقدیس میش ……………………………………………………………………………………………… 496
9-ب-5: برش تاقدیس آنه ………………………………………………………………………………………………… 497
9- ج: مطالعات ایزوتوپی …………………………………………………………………………………………………… 497
9- د: مطالعات حوادث بی هوازی اقیانوسی ……………………………………………………………………… 498
9- ه: مرزهای کرونواستراتیگرافی ……………………………………………………………………………………… 498
9- ه- 1: مرز آپسین/آلبین در برش های مورد مطالعه و نبود چینه شناسی آلبین زیرین …………….. 498
9- ه- 2: مرز آلبین/سنومانین در برش‌های مورد مطالعه ………………………………………………….. 498
9- و: مطالعات پالئونتولوژی ……………………………………………………………………………………………….. 499
9- ز: پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. 499
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………… 501
اطلس میکروفسیل ها …………………………………………………………………………………………………….. 565
فصل اوّل
کلیــــــــــــات
فصل اول: کلیات
1- 1- حدود و موقعیت جغرافیایی مقاطع سطح الارضی مورد مطالعه
در این مطالعه، سازند کژدمی در 5 برش واقع در تاقدیس های پیون، منگشت، بنگستان، میش و آنه که همگی در زون ایذه واقع هستند، مورد بررسی قرار گرفت. در شکل 1-1 نقشه موقعیت زون ایذه در ناحیه دزفول و در اشکال2-1 و 3-1 موقعیت تاقدیس های ذکرشده در این زون دیده می شود.
شکل 1-1: نقشه ناحیه فروافتادگی دزفول و زیرزون ایذه (عکس از مرسل نژاد و همکاران، 2007 )
1-1- الف:حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس پیون و برش قلعه کژدمک
تاقدیس پیون در 10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان ایذه در استان خوزستان، در جنوب تاقدیس های کمستان و مافارون، شرق ساختمان پرسیاه و شمال غربی منگشت و کوه سفید قرار دارد. (شکل 4-1). مختصات جغرافیایی این تاقدیس در دستگاه لامبرت در جدول a1 مشخص است.
LambertNorthing1143492- 1124542 Easting1941519- 1967297جدول a1: مختصات جغرافیایی تاقدیس پیون
این تاقدیس به علت تأثیر گسل ایذه محوری شدیداً سینوسی دارد و ابعاد آن در رخنمون سطحی ایلام و سروک طول 39 و عرض 5/4 تا 7 کیلومتر است. شیب یال شمالی آن 30 تا 70 و در یال جنوبی 25 تا 55 درجه است. تاقدیس پیون تاقدیسی نامتقارن و دارای یک کوهان است که ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان 2134 متر از سطح دریا و ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان بر روی قدیمی ترین رخنمون (سازند فهلیان)، 914 متر از سطح دریا می باشد. سازندهای دارای رخنمون از قدیم به جدید در این ساختمان عبارتند از: سورمه، فهلیان، داریان، کژدمی، سروک، ایلام، گورپی، پابده و آسماری.
در جنوب و جنوب غرب این ساختمان، تراستی به طول 15 کیلومتر، آزیموت 120 درجه و با شیب کلی شمال- شمال غرب قرار دارد.
شکل2-1: موقعیت تاقدیس‌های مورد مطالعه در زون ایذه (تاقدیس‌های زردرنگ)(برگرفته از نقشه موقعیت تاقدیس های زاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
شکل3-1: نقشه ماهواره ای موقعیت تاقدیس های مورد مطالعه در زون ایذه (اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
شکل 4-1: نقشه موقعیت تاقدیس پیون و تاقدیس های مجاور آن (برگرفته از نقشه موقعیت تاقدیس های زاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
برش قلعه کژدمک در یال جنوبی تاقدیس پیون و در 8 کیلومتری شمال شرق شهرستان ایذه قرار دارد. برای دسترسی به این مقطع پس از طی حدود 5 کیلومتر در مسیرجاده ایذه به اصفهان، به سه راهی روستای پرچستان رسیده و در سمت شمالی جاده مذکور، جاده ای به سمت روستای پرچستان گورویی جدا می شود که این جاده پس از 5 کیلومتر به روستای مذکور منتهی می شود. برش مورد مطالعه در شمال این روستا واقع است (اشکال 4-1 و برش شماره 1 در شکل 5-1).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 5-1: موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی مقاطع مورد مطالعه (1- برش قلعه‌کژدمک، 2- برش چماء، 3- برش تنگ ماغر، 4- برش نارک، 5- برش نوگک)
1-1-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه ایذه:
شهرستان ایذه در استان خوزستان، در 31 درجه و 50 دقیقه پهنای شمالی و 49 درجه و 52 دقیقه درازای خاوری نسبت به گرینویچ و ارتفاعی معادل 835 متر از سطح دریا واقع شده است .ایذه از نظر آب و هوایی یکی از خنک ترین شهرهای استان خوزستان است که علت آن را می توان قرار گرفتن این شهر در دشتی وسیع در دامنه رشته کوه زاگرس و بارش برف در برخی نقاط مرتفع مشرف بر شهر و نیز وجود وسیع ترین پوشش جنگلی استان خوزستان (180000 هکتار) در این منطقه دانست. دمای شهر ایذه در زمستان گاهی به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد و میانگین آن در فصل تابستان 30 درجه سانتی گـــراد است. میانگین بارش سالیانه در ایذه 700 تا 800 میلیمتر می باشد.
1-2- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس منگشت
تاقدیس منگشت تاقدیسی نامتقارن است که در10 کیلومتری جنوب شهرستان دهدز در استان خوزستان قرار دارد (شکل6-1). مختصات جغرافیایی این تاقدیس در جدول b1 مشاهده
جدول b1: مختصات جغرافیایی تاقدیس منگشت
ClarkLongitude (?)از ’50 °49 تا ’28 °50 Latitude (?)از ’20 °31 تا ’45 °31
شکل 6-1: نقشه موقعیت تاقدیس منگشت و تاقدیس های مجاور آن (برگرفته از نقشه موقعیت تاقدیس های زاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
می‌شود. این تاقدیس در جنوب تاقدیس های گره، کوه سفید، لپه، غرب تاقدیس بادامستان، جنوب شرقی تاقدیس پیون، شمال تاقدیس های داله، سرطل و هفت چشمه، شرق تاقدیس های ابوالعباس و فلاش و همچنین در 25 کیلومتری شرق تا جنوب شرقی شهرستان ایذه و 40 کیلومتری غرب تا جنوب غربی شهرستان لردگان قرار دارد. ابعاد آن در رخنمون سطحی سازند آسماری طول 75 و عرض 15 کیلومتر است. شیب عمومی ساختمان در یال شمالی آن 50 و در یال جنوبی آن 40 درجه است. تاقــدیس منگشت تاقدیسی نامتقارن است که ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان از دیدگاه توپوگرافی 3550 متر از سطح دریا و ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان از دیدگاه ساختمانی بر روی قدیمی ترین رخنمون (سازند فهلیان)، 2850 متر از سطح دریا است. سازندهای دارای رخنمون از قدیم به جدید در این ساختمان عبارتند از: گروه خامی، کژدمی، سروک، ایلام، گورپی، پابده و آسماری و همچنین گروه بنگستان در این تاقدیس بیشترین سطح رخنمون را داراست. گسل های مهم و در ارتباط با تاقدیس در جدول c1 آورده شده است. رودخانه کارون نیز به موازات آن و از شمال این تاقدیس می گذرد.
جدول c1: گسل های مهم موجود در بدنه تاقدیس منگشت
ساز و کار گسلراستای گسلجهت عمومی شیب گسلموقعیت نسبت به ساختمانطول گسل (کیلومتر)گسل معکوسNW-SE-در مرکز تاقدیس-گسل معکوسNW-SENEیال جنوبی-گسل معکوسNW-SESWیال شمالی-
1-2-الف: حدود و موقعیت جغرافیایی برش سطح الارضی چماء (یال شمالی تاقدیس منگشت)
برای رسیدن به این برش می توان از جاده اصلی باغملک به صیدون استفاده نمود. پس از طی حدود 30 کیلومتر در این جاده به شهر صیدون می رسیم. با گذر حدود 5 کیلومتر از این شهر به سه راهی امامزاده عبدالله می رسیم. به سمت شمال سه راهی مذکور در طی یک جاده آسفالته پرپیچ و خم و مرتفع ادامه مسیر داده و پس از طی حدود 15 کیلومتر به امامزاده عبدالله می رسیم. و بعد از آن با طی مسیر حدود 30 کیلومتر به سمت شمال شرق و در طی یک راه خاکی (در انتهای مسیر سنگلاخی) به منطقه چماء می رسیم. در فاصله این منطقه تا برش مورد مطالعه فاصله حدود 1500 متری (به سمت شمال) وجود دارد که با طی پیاده این مسیر، به برش مورد نظر می رسیم (برش شماره 2 درشکل 5-1).
1-2-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه باغملک و صیدون:
شهرستان باغملک در استان خوزستان، در31 درجه و 31 دقیقه پهنای شمالی و 49 درجه و 50 دقیقه درازای خاوری نسبت به نصفالنهار گرینویچ، و در یک منطقهی کوهستانی از سلسله جبال زاگرس واقع شده است این شهر در دامنه کوه بارنگون واقع شده و نام های دیگر آن انشان و اوربه ایلامی ‌است. این شهرستان تقریباً در شرق استان خوزستان واقع شده و ارتفاع مرکزی شهر ??? متر از سطح دریا می‌باشدکه از شمال به شهرستان ایذه، از جنوب و جنوب شرقی به استان کهگیلویه و بویراحمد و از غرب به شهرستان هفتکل محدود میشود. شهر صیدون در فاصله 30 کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان قرار دارد. شهرستان باغملک دارای آب و هوایی معتدل و سرد در زمستان و تقریباً خنک و سرد کوهستانی در تابستان می‌باشد به همین دلیل در تابستان بسیاری از جمعیت استان خوزستان از این منطقه دیدن می‌کنند، به ویژه منطقه زیارتی چون رباط در بخش ابوالعباس و منطقه شاه منگشت، منطقه‌ای کوهستانی در 15 کیلومتری شهر صیدون که به دلیل وجود مرقد امامزاده عبدالله و دریاچه کوچک، باغ‌های بسیار بزرگ، چشمه‌های آب سرد و از همه مهم‌تر آب وهوای خنک مهم‌ترین منطقه توریستی در این شهرستان می‌باشد. میانگین دمای سالانه آن 27 درجه سانتی گراد و میزان بارش سالانه آن نیز 450 میلی متر می باشد.
1-3- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس بنگستان
تاقدیس بنگستان در 25 کیلو متری شمال غربی شهرستان بهبهان و 140 کیلومتری شمال
شکل 7-1: نقشه موقعیت تاقدیس بنگستان و تاقدیس های مجاور آن (برگرفته از نقشه موقعیت تاقدیس های زاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
خاوری اهواز واقع است. این تاقدیس در ناحیه جنوب غربی زون ایذه، در شمال شرقی میدان پارسی و بین ساختمان های خویز و منصورآباد در جنوب، کیان و پرنج در جنوب غربی، پارسی و کرنج در غرب، ماماتین و شاردین در شمال غرب و کوه سولک یا سفید در شمال واقع شده است (شکل7-1). مختصات جغرافیایی این تاقدیس در جدول d1 آورده شده است.
ابعاد این تاقدیس در رخنمون سطحی سازند سروک طول 70 تا 75 و عرض 4 تا 8 کیلومتر می باشد. محور تاقدیس دارای روند شمال غرب- جنوب شرق بوده و شیب آن در یال شمال شرقی 57 و در یال جنوب غربی50 درجه است. تاقدیس بنگستان تاقدیسی متقارن و دارای یک کوهان اصلی و سه کوهان
جدول d1: مختصات جغرافیایی تاقدیس بنگستان
Lat/LongLongitude (?)از ’53 ?49 تا ’24 ?50 Latitude (?)از ’48 ?30 تا ’19 ?31 UTMEastingاز 393171 تا 442910 Northingاز 3407970 تا 3464852
مرکزی فرسایش یافته است. عمده ترین رخنمونهای آن متعلق به سازند سروک است و در آن سازندهای داریان، کژدمی، سروک، گورپی، پابده، آسماری و گچساران از قدیم به جدید رخنمون دارند. ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان بر روی سازند سروک 2375 متر از سطح دریا می باشد. رودخانه مارون نیز از انتهای جنوب شرقی این تاقدیس عبور می نماید.
مجاورت این تاقدیس با میادین نفتیِ دارای نفت و گاز در سازندهای آسماری، سروک و ایلام وگروه خامی، اهمیت مطالعه این سازندها را در این تاقدیس دو چندان ساخته است. در جدول e1 میادین مجاور این تاقدیس که دارای هیدروکربور هستند مشاهده می شود.
جدول e1: میادین دارای هیدروکربور مجاور تاقدیس بنگستان
نام ساختمانفاصله تا ساختمان (کیلومترموقعیت نسبت به ساختماننوع هیدروکربور
افق های حاوی هیدروکربورپارسی5غربنفتآسماریکرنج4غربنفت و گازآسماری، بنگستان، خامیخویز5جنوب شرقنفت وگاز بنگستان، خامی
ضمن اینکه چاه بنگستان-1 در این تاقدیس و با هدف افق دهرم حفاری شد ولی به علت پیچیدگی های تکتونیکی و تکرار طبقات به علت عملکرد گسل های ساختمانی در سازندهای نیریز و دشتک، و میزان هرزروی بالا در سازندهای گرو و گوتنیا، حفاری این چاه با موفقیت همراه نبود. بر روی این ساختمان و در نزدیکی آن نیز آثار هیدروکربور مشاهده شده است که در جدول f1 مشاهده می شود.
1-3-الف: حدود و موقعیت جغرافیایی برش تنگ ماغر (یال شمالی تاقدیس بنگستان)
برای رسیدن به برش فوق الذکر می توان از جاده اصلی اهواز به شهر بهبهان استفاده نمود. در 15 کیلومتری شهرستان بهبهان و در سمت شمالی این جاده، جاده‌ای به سمت شهر کوچک لیکک از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد جدا می‌شود. این جاده پس از20 کیلومتر به شهر لیکک منتهی می‌شود و در ادامه پس از طی 15 کیلومتر در امتداد جاده لیکک به سرآسیاب یوسفی، به تنگ ماغر می‌رسیم (برش شماره 3 درشکل 5-1).
جدول f1: موقعیت آثار هیدروکربور مشاهده شده در تاقدیس بنگستان
نوع اثرفاصله از ساختمان (کیلومتر)موقعیت (طول- عرض)آسفالتیتدر انتهای جنوب شرق ساختمان’49 ?50 – ’19 ?31نفت سنگین یا آسفالتدر انتهای جنوب شرق ساختمان’49 ?50 – ’19 ?31چشمه سولفوریدر انتهای جنوب شرق ساختمان’49 ?50 – ’19 ?31آسفالتیتبر روی ساختمان’12 ?50 – ’54 ?30آسفالتیتبر روی ساختمان’55 ?49 – ’10 ?31آسفالتیتبر روی ساختمان’55 ?49 – ’10 ?31چشمه سولفوریبر روی ساختمان’11 ?50 – ’55 ?30
1-3-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای مناطق بهمئی و بهبهان:
شهرستان بهمئی‌ نوپاترین شهرستان استان کهکیلویه و بویراحمد است که در غرب این استان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان ایذه (خوزستان)، از غرب به رامهرمز (خوزستان)، از شرق به کهگیلویه و از جنوب شرق به شهرستان بهبهان (خوزستان) محدود می شود. این شهرستان دارای یک بخش، شش دهستان و یک شهر است و مرکز این شهرستان شهر لیکک است. این شهرستان در عرض جغرافیایی 30 درجـــه و 54 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 50 درجه و 5 دقیقه شرقی‌ نسبت به نصف النهار گــرینویچ و در ارتفاع 673 متری از سطح آبهای آزاد قرار گرفته است. مهم ترین رودخانه های این شهرستان که در شمال آن جریان دارند، عبارتند از: لیراب و صیدون که به هم می پیوندد و به نام رودخانه اعلاء به رود جراحی می‌ریزند. پیرامون ناحیه بهمئی را کوه هایی بلند پوشانیده که ارتفاع بلندترین آنها به 3124 متر نیز می رسد. در اطراف این ناحیه معادن غنی من جمله سیلیس، گچ و سنگ قرمز (متعلق به سازند گچساران) وجود دارد. آب و هوای بهمئی نسبتاً معتدل و خشک است، ولی جنوب آن، آب و هوای گرم و خشک دارد. این شهرستان در 40 کیلومتری شمال شرقی بهبهان
قرار گرفته است. شهرستان بهبهان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود ، منطقه ای گرمسیری با آب و هوای نیمه بیابانی تا کوهپایه ای است که دارای تابستانی گرم و سوزان بوده و دوره گرمای آن 5 تا ? ماه طول می کشد و زمستان آن معتدل می باشد. حداکثر دمای مطلق بهبهان بیش از ?? درجه در تیر و مرداد و حداقل آن کمتر از صفر درجه در اواخر آذر و دی می‌رسد. بیشترین میزان بارندگی در فصل زمستان و بقیه در پاییز و دو ماه اول بهار است. میزان بارش سالیانه در این شهرستان 31? میلی لیتر می باشد.
1-4- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس میش
تاقدیس میش در حدود 10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان گچساران (دوگنبدان) در استان کهکیلویه و بویراحمد و در زیر زون ایذه قرار دارد (شکل 8-1).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید