جدول شماره : نمرات توانه خواندن(بر حسب مقیاس (sten) به تفکیک پایه درسی و جنسیتهنجار توانه خواندن حسب مقیاس دمکی و چارکیارزشیابی نهائیپنجم دخترانپنجم پسرانچهارم دخترانچهارم پسرانسوم دخترانسوم پسراندهک Dچارک Q22/333/3020/418/3016/404/3044/430/3035/431/3020/401/30%10 ضعیفD1چارک اول Q1کودک مشکوک بهاختلال خواندن04/434/395/319/38/305/390/331/287/332/395/302/3%20 ضعیفD240/405/443/496/351/481/390/491/357/488/340/496/3%30 زیر متوسطD310/576/441/420/589/444/429/509/552/450/525/591/436/502/558/418/584/441/3%40 زیرمتوسطD4چارک دوم Q2کودک با توانایی متوسط در توانه خواندن40/577/454/590/461/510/576/526/571/503/547/585/4%50 متوسطD570/541/585/555/599/562/502/677/505/672/576/548/5%40 بالای متوسطD685/5671/500/624/686/512/636/6619/635/604/611/637/602/691/510/677/5%30 بالای متوسطD7چارک سوم Q3کودک خوشخوان64/601/673/625/672/637/667/636/668/628/658/611/6%20 قویD8965/6974/6973/6968/6969/6959/6%10 قویD9
198

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنیدقیمت: تومان
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید