در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-5-7 همبستگی بین صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لکه، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی در مقابل نژاد IA-82 در شرایط گلخانه ای

SCLPLSDLASLIT1IT1**785/0SL1**905/0**782/0DLA1**908/0**865/0**776/0LS1**823/0**768/0**779/0**752/0LP1**813/0**632/0**676/0**656/0**657/0SC
جدول 3-5-8 همبستگی بین صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لکه، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی در مقابل نژاد IA-89 در شرایط گلخانه ای
SCLPLSDLASLIT1IT1**767/0SL1**836/0**778/0DLA1**829/0**926/0**773/0LS1**719/0**643/0**657/0**652/0LP1*744/0**608/0*417/0**468/0**45/0SC

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید