تقدیر و تشکر
کلیه انسانهای عاشقی که همواره درتفکروشناخت وتبدیل مجهولات به معلومات هستند و آنهائی که زندگی خویش را وقف علم وبشریت کردند.دراینجا لازم میدانم که از زحمات و راهنمائی‌های خردمندانه وبی دریغ استاد ارجمند جناب آقای سیدان تقدیروتشکر نمایم.ازخداوند بزرگ توفیق،طول عمر،سلامتی وموفقیت را برای ایشان خواهانم .

تقدیم به :

پدرم
که هیچگاه لبخندش را دریغ نداشت،
و مادرم
که هر آنچه در زندگیم دارم از وجود پاک وپراز محبت او سرچشمه میگیرد.

وهمسر وفادارم
که وجودش شوق زیستن،وفایش مایه عشق،صفایش مایه آرامش وصبرش مایه پشتکار من است.
ودرپایان تقدیم به تمام کسانی که مرا درانجام این تحقیق یاری کردند.

صورت جلسه دفاعیه :
بدینوسیله گواهی می‌شود که پایانامه خانم اکرم فکری باعنوان هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریا کواس برروی دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه،جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی، زیر نظر استاد راهنما آقای ابوالقاسم سیدان با نمره……………. در تاریخ پذیرفته و نامبرده به دریافت مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی نائل گردید.

امضای استاد راهنما :

چکیده
عنوان :
هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83
جامعه آماری :
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83 که در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از این تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر که در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.
نمونه :
گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که 248 نفر از آنها دختر و 252 نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند
ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
1 ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس 2 ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه
یافتهای پژوهشی :
1 ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون 59 / 0 بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.
2 ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی 52 / 0 بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

دانشگاه پیام نور
واحد تربت حیدریه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
رشته روانشناسی عمومی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان:
هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84-83

استاد راهنما
جناب آقای ابوالقاسم سیدان

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید