3-5-3 تجزیه واریانس سطح زیر منحنی توسعه بیماری در خزانه بلاست برنج :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میانگین کلC.VFM.SSSdfS.O.Vn.s98/100093/000187/02تکرار669/030/3**6/177087/021/114ژنو تیپ…………00049/00137/028خطاء……………………….234/144کل
جدول 3-5-4 واکنش ارقام مورد آزمایش در مقابل نژاد IA-82 برای صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای
نام واریتهتیپ آلودگیتعداد لکه اسپورزادرصد سطح آلوده برگمساحت لکه اسپورزادوره کمونطارم محلی466/8%675/07C104-PKT20000سان هوان ژان-23/10000نعمت10000C101-PKT3/36/24%59/08C104/C10120000نعمت/ طارم محلی33/283/2%511/08C101/ طارم محلی6/2173/0%208/07نعمت/ C10420000C104/ طارم محلی20000نعمت/ C10120000SHZ-2/ طارم محلی20000SHZ-2/ C10410000SHZ-2/ C10120000SHZ-2/ نعمت10000? سان هوان ژان-2= SHZ-2
جدول 3-5-4 واکنش ژنو تیپ های مورد آزمایش در مقابل نژاد IA-89 برای صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای

نام واریتهتیپ آلودگیتعداد لکه اسپورزادرصد سطح آلوده برگمساحت لکه اسپورزادوره کمونطارم محلی433/56555/07C104-PKT20000سان هوان ژان-26/10000نعمت6/00000C101-PKT20000C104/C10120000نعمت/ طارم محلی6/235/15/1337/08C101/ طارم محلی6/235/13/1302/08نعمت/ C10420000C104/ طارم محلی20000نعمت/ C10120000SHZ-2/ طارم محلی6/211/1136/09SHZ-2/ C10420000SHZ-2/ C10120000SHZ-2/ نعمت10000

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید