فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
ویژگیهای دموگرافیک:

جنسیت:
جدول زیر نشان دهنده توزیع فراوانی و درصد جنسیت می باشد.
فراوانیدرصدپسر532/44دختر678/55مجموع120100
سن:
جدول زیر نشان دهنده میانگین و انحراف معیار، ماکزیمم و می نیمم سن آزمودنی ها می باشد.
تعدادمیانگینانحراف استانداردمی نیممماکزیمم12078/23436/22032
وضعیت تأهل:
جدول زیر نشان دهنده توزیع فراوانی و درصد وضعیت تأهل می باشد.
درصدفراوانی 3/6882مجرد7/3138متأهل100120مجموع
شغل:
جدول زیر نشان دهنده توزیع فراوانی و درصد شغل آزمودنی ها می باشد.
درصدفراوانی 7/68آزاد7/68کارمند دولتی5/79کارمندخصوصی2/7995درحال تحصیل100120مجموع
آمار توصیفی هراس اجتماعی و مقیاسهای آن:
در جدول زیر میانگین و انحراف معیار، ماکزیمم و می نیمم هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی های فیزیولوژیک آمده است.
ترساجتنابناراحتی.فیزیولوژیکهراس.اجتماعیتعداد داده ها120120120120میانگین31/1346/1363/939/36انحراف معیار599/3721/3911/2739/8می نیمم77419ماکزیمم22241657
آمار استنباطی:
فرضیه اول: بین پسران و دختران از نظر هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول میانگین وانحراف معیار در بین دختران و پسران
انحراف معیارمیانگینتعدادجنسیت094/836/2653پسرانهراس اجتماعی348/948/3667دختران478/398/1253پسرانترس726/356/1367دختران482/309/1453پسراناجتناب879/397/1267دختران668/219/953پسرانناراحتی فیزیولوژیک086/395/967دختران
جدول نتایج آزمون تی برای مقایسه میانگین ها
آزمون T برای تفاوت میانگین هاآزمون لون برای برابری واریانسهاسطح معنی داریدرجه آزادیTsigF892/011736/1-013/0429/6فرض برابری واریانسهاهراس اجتماعی891/0308/116138/0-فرض نابرابری واریانسها387/0117/868/0-193/0713/1فرض برابری واریانسهاترس383/0328/114875/0-فرض نابرابری واریانسها103/0117645/1065/0467/3فرض برابری واریانسهااجتناب099/0509/115664/1فرض نابرابری واریانسها156/0117428/1-062/0541/3فرض برابری واریانسهاناراحتی فیزیولوژیک149/0331/116451/1-فرض نابرابری واریانسها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سطح معنی داری آزمون تی نشان می دهد بین دو گروه دختران و پسران از نظر هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک تفاوت معناداری وجود ندارد زیرا سطح معنی داری های آزمون از مقدار بیشتر است لذا فرضیه تحقیق در مورد این عوامل رد می شود.
اما میانگین ها، نشان می دهد میانگین هراس اجتماعی، ترس و ناراحتی فیزیولوژیک دختران بیشتر از پسران است اما در مورد اجتناب میانگین پسران بیشتر از دختران است.
فرضیه دوم: بین نوع شغل و هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک رابطه معنی داری وجود دارد.
مجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگینFسطح معنی داریهراس اجتماعیبین گروهی39/339313/1135/1218/0درون گروهی201/8749116424/75مجموع592/9088119ترسبین گروهی198/1033399/34774/2045/0درون گروهی393/14381164/12مجموع592/1541119اجتناببین گروهی827/433609/14057/137/0درون گروهی964/1603116827/13مجموع792/1647119ناراحتی فیزیولوژیکبین گروهی782/243261/8974/0407/0درون گروهی343/983116477/8مجموع125/1008119
با توجه به سطح معنی داری آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)، برای هراس اجتماعی،اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک چون سطح معنی داری های آزمون بیشتر از مقدار است لذا بین هراس اجتماعی، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک و شغل رابطه معناداری دیده نمی شود و فرضیه رد می گردد.
اما با توجه به سطح معنی داری آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)، برای ترس چون سطح معنی داری آزمون کمتر از مقدار است لذا بین ترس و شغل رابطه معناداری دیده می شود و فرضیه فوق در مورد ترس پذیرفته می گردد.
فرضیه سوم: بین سن و هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک رابطه معنی داری وجود دارد.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید