کاربرد محصول تولیدی
میزان اشتغال
تعداد شغلآموزش رسمی
اشتغال
نیاز مردممایکل توداروآموزش سازمان یافته
اشتغال مولد
آموزشهای رسمی و غیررسمی
رابطه آموزش و نیاز مردمآموزش و توسعهاسمی
رتبه‌ایمحل زندگی
میزان سواد
دوره‌های آموزشی
وسایل ارتباطی مورد استفادهشهرنشینی
سوادآموزی
وسایل ارتباطیآلکس اینکلسنوسازی انسان، شهرنشینی
تعلیم و تربیت
صنعتی شدن
وسایل ارتباط جمعینوسازیاسمی
رتبه‌ایوسایل ارتباطی مورد استفاده
محل زندگی
میزان تحصیلات
میزان همدلی
میزان مشارکتوسایل ارتباطی
شهرنشینی
سوادآموزی
همدلی
کارگروهیدانیل لرنردسترسی به رسانه‌ها، شهرنشینی، سوادآموزی، مشارکت، همدلیاشاعه فرهنگیفاصله‌ای

رتبه‌ایانگیزه‌های انجام کار
میزان کارآیی
استاندارد محصول
سرعت انجام کارانگیزه پیشرفت، کارآیی، احساس مسئولیتدیوید مک‌کله‌لندانگیزه پیشرفت (میل و نیاز به پیشرفت)، کارآیی و سرعت بالا در انجام کار، خوب انجام دادن کارهانیاز به پیشرفتتجربیات سایر کشورها :
ـ چین: (انتقال نیروی کار مازاد به مشاغل مرتبط با کشاورزی، مراکز صنعتی و خدماتی).
ـ هندوستان: (حمایت از صنایع کوچک روستایی و ایجاد دهکده تولید صادراتی).
ـ سریلانکا: (برنامه رفاه اجتماعی رایگان، افزایش تولید ، سوبسید، ایجاد مراکز صنعتی، بیدارسازی روستایی، توسعه روستایی یکپارچه وکاهش مهاجرت).
ـ بنگلادش: (بهبود تکنولوژی، صنایع خانگی، تأسیس شهرکهای صنعتی و امکانات زیربنایی).
ـ تایوان : (ایجاد مناطق صنعتی در روستاها، وام‌های بلندمدت، آموزش کشاورزان، ارائه خدمات کاریابی).
ـ اندونزی : (آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای، تأکید بر صنایع خانگی، ارتقای بهره‌وری و زیرساختهای اقتصادی).
ـ مالزی:(گسترش زمینهای جدید و مقیاس بالا، صنعتی شدن، تکنولوژی جدید).
ـ نپال: (توسعه صنایع خانگی، تأکید بر تکنولوژی کاربر به جای اتوماسیون، آموزشهای حرفه‌ای، توسعه تحقیقات کار).
ـ پاکستان: (ایجاد نظام حکومت محلی یا شوراهای محلی، توسعه منابع سرمایه‌های محلی).
ـ فیلیپین: ( ترویج فعالیتهای کاربر بجای سرمایه‌بر، ایجاد صنایع خانگی و بنگاههای کوچک).
چارچوب مفهومی تحقیق و مدل نظری:
ـ چارچوب مفهومی، ترکیب و اختلاطی از مفاهیم و متغیرهای برخی نظریه‌هاست.
ـ مدل نظری، با استفاده از مفاهیم و فرضیات و در چهار بخش ترسیم شده است:
دیاگرام (نمودار) مدل نظری : براساس چارچوب مفهومی و فرضیات تحقیق
تأثیر آموزشهای رسمی (فنی و حرفه‌ای)
بر توسعه فعالیتهای غیرکشاوریعوامل روانشناختیعوامل اقتصادیعوامل فنی و مهارتیعوامل اجتماعی ـ فرهنگیافزایش مشارکتایجاد اشتغالافزایش مهارت و دانش فنیکاهش مهاجرتایجاد انگیزه اشتغال‌زاییافزایش درآمدافزایش کارآیی افرادبازگشت مهاجرانتقویت کار گروهیافزایش بازدهیتحرک و تقویت بخش کشاورزیکاهش میزان بزهکاریرفع نیازهای مردمکاهش فقر و بیکاریتحرکت و تقویت بخش خدماتگسترش فرهنگ آموزشافزایش تلاش و پشتکارگسترش عقل معاشتوسعه صنایع دستیایجاد رفاه اجتماعیایجاد علاقه به کار و فعالیتاستفاده مطلوب از سرمایه‌های کوچکصنعتی شدناستفاده از تجربیات شخصی و خانودگیاستفاده از تسهیلات بانکیارائه خدمات فنیتأمین سرمایه اولیهتخصصی شدن فعالیتها
روش تحقیق:
ـ به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و اکتشافی است و در پی بررسی تأثیرات آموزش و بکارگیری نتایج آن در برنامه‌ریزیها و سیاستگذاریهاست.
ـ به لحاظ مطالعه اثرات یک پدیده، تحقیقی پیمایشی است.
ـ به لحاظ نحوه ارائه نتایج، توصیفی است چون نتایج آزمون‌پذیر نبود.
ـ تکنیکهای مورد استفاده: پرسشنامه، اسناد، مصاحبه، مشاهده، نظرخواهی.
ـ انجام مطالعه مقدماتی و اکتشافی.
متغیرهای تحقیق:
عمده‌ترین متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از:
ـ متغیرهای فردی شامل سن ، جنس، تأهل، میزان تحصیلات
ـ متغیرهای مربوط به فعالیت نظیر نوع فعالیت، سال شروع، نوع و میزان محصول، قیمت تمام‌شده و فروش
ـ متغیرهای اقتصادی نظیر سرمایه اولیه، میزان افزایش سرمایه، تکنولوژی مورد استفاده، افزایش درآمد و میزان اشتغال‌زایی.
ـ متغیرهای آموزشی نظیر دوره‌های آموزشی گذرانده، تأثیر آن بر کارآیی، افزایش کیفیت محصول، سرعت انجام کار، افزایش درآمد، ایجاد انگیزه فعالیت و مشارکت، پیشرفت کار و میزان موفقیت.
ـ متغیرهای روانشناختی نظیر عوامل مؤثر بر گرایش فرد به نوع فعالیت، عوامل موفقیت در کار، میزان علاقه‌مندی به فعالیت در بخشهای دولتی و خصوصی، علاقه‌مندی به اشتغال در بخش کشاورزی و علاقه‌مندی به ادامه تحصیل در رشته متناسب با نوع فعالیت.
ـ متغیرهای اجتماعی نظیر تأثیر فعالیتهای غیرکشاورزی بر کاهش مهاجرت، کاهش میزان بزهکاری،‌ جذب جوانان و… .
فرضیه‌های تحقیق:
1 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث توسعه فعالیت‌های غیرکشاورزی خواهد شد.
2 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث توسعه فعالیت‌های درآمدزا خواهد شد.
3 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث افزایش میزان بازدهی و سودآوری فعالیتهای غیرکشاورزی خواهد شد.
4 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث ارائه خدمات فنی و حرفه‌ای در منطقه خواهد شد.
5 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث تقویت و فعال شدن بخش خدمات در منطقه خواهد شد.
6 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث تحرک و تقویت بخش کشاورزی در منطقه خواهد شد.
7 ـ توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی موجب ایجاد اشتغال در منطقه و جذب جوانان خواهد شد.
8 ـ توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی باعث افزایش درآمد و کاهش فقر در میان روستائیان خواهد شد.
9 ـ توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی موجب استفاده مطلوب از سرمایه‌های کوچک و سرگردان می‌شود.
10 ـ توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی موجب کاهش روند مهاجرت‌های روستایی به شهرهای بزرگ خواهد شد.
11 ـ توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی موجب بازگشت مهاجران به مناطق روستایی و ماندن در روستا خواهد شد.
12 ـ توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی موجب ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی خواهد شد.
جامعه آماری:
ـ تمامی کارگاههایی که در یک دوره 5 ساله مجوز فعالیت گرفتند.
ـ تعداد 70 کارگاه طی سالهای 1378 تا 82 مجوز احداث گرفتند.
روشهای آماری:
از آمار توصیفی و آمارهایی چون جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی‌ها برای بیان ویژگی‌های متغیرهای مورد مطالعه و ارائه یافته‌های تحقیق استفاده شده است.
موقعیت جغرافیایی:

یافته‌های تحقیق:
فعال 26 کارگاه، احداث نشده 31 کارگاه، تعطیل شده 5 کارگاه، پاسخ نداده 4 کارگاه و غایب 4 کارگاه.
الف: واحدهای فعال:
ـ صاحبان کارگاهها همگی مرد بودند و متأهل.
ـ به لحاظ نوع فعالیت، صنایع شیمایی 9 کارگاه
ـ صنایع غذایی 6 کارگاه
ـ صنایع فلزی 4 کارگاه
ـ صنایع نساجی 4 کارگاه
ـ صنایع کانی 3 کارگاه
ـ آغاز فعالیت سرمایه اولیه کمتر از 10 میلیون (42 درصد).
ـ تسهیلات بانکی، تلاش و پشتکار و آموزش عوامل افزایش درآمد بوده است.
ـ اشتغال‌زایی، افزایش درآمد و سرمایه، افزایش کارآیی، سرعت، کیفیت، انگیزه پیشرفت، کاهش بیکاری، مهاجرت و ناهنجاریهای اجتماعی از مهمترین نتایج فعالیتها بوده است.
ـ 3/92 درصد کارگاهها سوددهی داشتند
ـ علاقه‌مندی به کار و انگیزه ایجاد اشتغال، عامل گرایش به فعالیت بود
ـ موانع بکارگیری آموزش: عدم تناسب، هزینه بالا، عدم دسترسی، وقت‌گیر بودن، بیگانگی آموزش‌دهندگان، نبود حمایت
ـ عدم استمرار و تداوم آموزش در حین کار
ـ عدم شناخت موضوع و موانع، سبب ارائه آموزشهای نامتناسب بوده است.
ـ فقدان رقابت به دلیل فقدان حمایت و نظارت مشهود بود.
ب: واحدای احداث نشده:
ـ اشتباه بودن ساز و کار صدور مجوز
ـ مشکلات اداری
ـ ناتوانی مالی
ـ جاذبه بخش خدمات
ـ عدم نظارت دولت
ـ الزام‌آور نبودن ضوابط
ـ نبود پیش‌شرط
ـ احتمال تبانی
ـ نظام‌مند نبودن اعطای تسهیلات
ج: واحدهای تعطیل‌شده:
ـ بالا بودن هزینه تولید
ـ نبود دستگاههای حمایتی
ـ ارزیابی نادرست از هزینه و سود
ـ نبود بیمه
ـ نمایش ورشکستگی
ـ هدایت سرمایه و تسهیلات به بخشهای دیگر
پیشنهادات:
ـ تجدید نظر در سازوکار طراحی، ارائه و ارزیابی آموزشها
ـ آموزش، پیش‌شرط اعطای مجوز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ـ آموزشِ متناسب، رایگان، کم‌هزینه و درازمدت
ـ آشنایی آموزش‌دهنده با کار و تولید
ـ الزام‌آور بودن شرایط و ضوابط صدور مجوز
ـ ضمانت اجرایی ضوابط
ـ فراهم آمدن زمینه رقابت

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید