ب- روش آلفای کرانباخ:
جهت سنجش هماهنگی درونی پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده شده است. مقدار ضرایب آلفای کرانباخ از فرمول زیر محاسبه شده است:
در این فرمول :
J= تعداد سوالهای پرسشنامه
S2J = واریانس هر سوال پرسشنامه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

S2 = واریانس کل آزمون
در نتیجه ضرایب آلفای کرانباخ مربوط به پرسشنامه‌های “منابع قدرت”: و “اثربخشی ارتباطات سازمانی”:
ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه منابع قدرت
ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
باید توجه داشت که ضریب آلفا بین صفر و یک متغیر می‌باشد و ضریب صفر نشان دهنده عدم حضور همسانی بطور مطلق و ضریب یک نشان دهنده این است که نمرات به طور کامل همسانی داشته‌اند. بنابراین با توجه به ضرایب بدست آمده دو پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار می‌باشند.
3-7) نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
1- روش کتابخانه‌ای : جهت گردآوری داده‌های تحقیق، بخشی از کار به صورت نظری انجام گرفته است که در این بخش از کتابها ، مقالات ، رساله‌ها و پژوهشها ، همچنین مراجعه به مراکز اسناد و مدارک علمی ایران و جستجوی کامپیوتری جهت دستیابی به مقالات و رساله‌های خارج از کشور استفاده شده است.
2- روش میدانی: در این مرحله از پژوهش سعی شد تا از مناسبترین روش، جهت گردآوری اطلاعات از افراد نمونه استفاده شود.
از آنجا که تماس مستقیم و مصاحبه با تک تک آزمودنیها وقت فراوانی می‌گرفت و در این تحقیق عملا ناممکن بود، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.
جهت اخذ مجوز کار میدانی و ارائه پرسش‌نامه‌ها در نواحی آموزش و پرورش، به دایره حراست و کارشناسی تحقیقات سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی مراجعه و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، به نواحی آموزش و پرورش مراجعه و با اخذ مجوز از حراست نواحی هفتگانه آموزش و پرورش پرسشنامه‌ها توسط شخص محقق توزیع شد و پس از پاسخ، پرسشنامه‌ها اخذ شد (معرفی نامه و مجوز در پیوست آمده است).
3-8) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است و در تقسیمات روشهای تحقیق توصیفی از آنجا که برآنیم تا رابطه بین دو متغیر منابع مختلف قدرت را با اثربخشی ارتباطات سازمانی تعیین نماییم ،‌از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.
در این پژوهش، با استفاده از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها 3 ، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی ، میانگین ، میانه ، انحراف معیار ، مینیمم و ماکزیمم به توصیف داده‌ها پرداختیم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن4 و آزمون من‌ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد.
تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم افزار کامپیوتر SPSS انجام گرفت.
1 – Validiy

2 – Reliability
3 – Frequency distribution
4 – Spearman
—————
————————————————————
—————

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید