در ادامه دو الگوریتم برای تعیین اندازه منابع ولتاژ dc در اینورتر نشان داده شده در شکل‌ 3-4 ارائه می‌شود.
3-2-2-1 الگوریتم‌های ارائه شده برای تعیین اندازه منابع ولتاژ dc
3-2-2-1-1 الگوریتم پیشنهادی اول
در الگوریتم پیشنهادی اول اندازه تمام منابع ولتاژ dc برابر فرض می‌شود. به عبارت دیگر:
(3-25)
در ساختار پیشنهادی نشان داده شده در شکل 3-4 با استفاده از الگوریتم اول حداکثر ولتاژ خروجی به صورت زیر قابل محاسبه است:
‌(3-26)
با در نظر گرفتن رابطه فوق تعداد سطوح ولتاژ خروجی () به صورت زیر محاسبه می‌شود:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(3-27)
تنوع اندازه منابع ولتاژ dc از رابطه زیر قابل محاسبه است:
(3-28)
3-2-2-1-2 الگوریتم پیشنهادی دوم
با تغییر اندازه منابع ولتاژ dc می‌توان تعداد سطوح ولتاژ خروجی را افزایش داد. در الگوریتم دوم پیشنهاد می‌شود که اندازه منابع ولتاژ dc مطابق روابط زیر انتخاب شوند:
ساختار پایه اول:
(3-29)
‌(3-30)
‌(3-31)
ساختار پایه دوم:
(3-32)
‌(3-33)
‌(3-34)
ساختار پایهام:
(3-35)
(3-36)
(3-37)
در ساختار پیشنهادی با استفاده از الگوریتم دوم حداکثر ولتاژ خروجی به صورت زیر قابل محاسبه است:
‌(3-38)
با در نظر گرفتن رابطه فوق تعداد سطوح ولتاژ خروجی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(3-39)
تنوع اندازه منابع ولتاژ dc از رابطه زیر قابل محاسبه است:
(3-40)
3-2-2-2 مثال طراحی
در این قسمت هدف طراحی یک اینورتر تک فاز با حداکثر ولتاژ خروجی ‌V‌120 و با حداقل 49 سطح ولتاژ می‌باشد. لازم به ذکر است که از افت ولتاژ حالت هدایت کلیدها صرف نظر شده است. اگر اندازه منابع ولتاژ dc طبق الگوریتم پیشنهادی اول تعیین شود:

با در نظر گرفتن رابطه (3-26)، اندازه هر پله ولتاژ در این ساختار به صورت زیر قابل محاسبه است:
با توجه به روابط (3-22) و (3-24) تعداد IGBT و تعداد منابع ولتاژ dc به ترتیب از روابط زیر قابل محاسبه هستند:

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید