– استفاده از کامپیوتر یا اینترنت
– تماشای تلویزیون یا رادیو گوش‌دادن
– رفتن به سینما
– رفتن به تئاتر
– رفتن به کافی شاپ
– رفتن به قهوه‌خانه
– سفرهای سیاحتی و زیارتی
– قدم زدن در پارک ، خیابان یا کوچه
– ورزش
– دیدار خویشاوندان و اقوام
– شرکت در پارتی‌ها و مهمانی‌ها
– شرکت در هیأت‌ها و جلسات مذهبی
– بازدید از موزه و گالری هنری
– امور داوطلبانه و خیریه
– ملاقات با دوستان
– استراحت کردن
– با ماشین در شهر گشتن
– زیارت اماکن متبرکه
– رفتن به کلاسهای آموزشی و تقویتی
– گوش‌کردن به موسیقی
– انجام بازیهایی مانند ورق‌بازی و تخته نردترتیبیگویه1. 27 الی 24. 27
جدول شماره (1-1) مشخصات، فرضیه‌ها، متغیرها و شاخص‌ها
نام متغیرفرضیه‌هاشاخص‌هاسطح سنجشواحد سنجششماره سئوال یا گویه
مربوط به پرسشنامهمتغیر وابسته : سبک زندگی1. 3 . بین طبقه اجتماعی فرد و نوع ورزش رابطه وجود دارد- ورزشهای با هزینه بالا یا متوسط
– ورزشهای با هزینه پایینترتیبیسئوال264. بین طبقه اجتماعی فرد و نوع سلیقه او رابطه وجود دارد؟- سلیقه ادبی
– سلیقه سینمایی
– سلیقه موسیقیاییاسمی
اسمی
اسمیسئوال
سئوال
سئوال34-305. بین طبقه اجتماعی فرد و مدیریت بدن رابطه وجود دارد؟- کنترل وزن
– آرایش و پیرایش
– جراحی جهت زیبایی
– پوششفاصله‌ایگویه396. بین طبقه اجتماعی فرد و انتخاب ویژگی‌های لباس و مکان تهیه آن رابطه وجود دارد؟- زیبایی
– راحتی
– دوام
– طبق مد بودن
– از فروشگاه های معتبر
– از خارج از کشوراسمیسئوال35متغیر مستقل : طبقه اجتماعی7.بین طبقه اجتماعی افراد و سبک زندگی رابطه وجود دارد- تحصیلات
– درآمد
– شغل
– منزل مسکونی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– اتومبیل
– سهام
– مطالعه
– تعداد کتاب
– خرید کتاب
– هزینه کتاب و جراید
– فراوانی رفتن به سینما
– فراوانی رفتن به تئاترفاصله‌ایسئوال+11-3
7-29 الی 28
در زمینه جامعه آماری و نیز واحد آماری، ذکر این نکته لازم است که با توجه به جنبه‌های فنی و اجرایی پژوهش ، اعضای خانوارهای دسته‌جمعی از شمول این پژوهش مستثنی شده‌ بودند.
منظور از خانوار دسته‌جمعی، مجموعه افرادی است که به دلیل داشتن هدف مشترکی مانند تحصیل یا انجام خدمت وظیفه، یا ویژگی مشترک مانند بیماری روانی یا بزهکاری در یک مؤسسه از قبیل خوابگاه، پادگان، آسایشگاه روانی و ندامتگاه به طور دسته‌جمعی به سر می‌برند.
8. حجم نمونه تحقیق :
حجم نمونه تحقیق حاضر با استفاده از فرمول حجم نمونه تعیین شده است . در مورد نمونه‌گیری براساس این فرمول قابل ذکر است که ضریب اطمینان در این تحقیق همانند اغلب تحقیقات علوم اجتماعی مساوی 95 درصد درنظرگرفته شده است که در این صورت مقدار T مساوی با 96/1 می‌باشد. در مورد عنصر واریانس، از آنجا که پیش‌برآورد واریانس را محاسبه نموده‌ایم، دقت احتمالی مطلوب نیز 176/0=d می‌باشد . بنابراین با توجه به اطلاعات بدست آمده حجم نمونه به قرار ذیل است .
N : حجم جمعیت 1357654
176/0= d : دقت احتمالی مطلوب
96/1= t : ضریب اطمینان 95%
3/2= s2 : پیش‌برآورد واریانس درآمد در جمعیت
با قراردادن اطلاعات مزبور در فرمول یادشده حجم نمونه را می‌توان در یک مرحله برآورد کرد :

(3/2) 2(96/1) 1357654
2/285 =
(3/2) 2(96/1) + 2(176/0) 1357654
با توجه به بررسی محقق جهت افزایش ضریب اطمینان 25 نمونه دیگر به حجم نمونه اضافه و به تعداد 305 نمونه رسانده شد.
9. شیوه نمونه گیری :
در این تحقیق با توجه به حجم زیاد جامعه آماری و نوع روش تحقیق، از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است . در مرحله اول از 20 منطقه شهرداری شهر تهران 6 منطقه به عنوان واحدهای نمونه‌برداری اولیه از شمال : منطقه 1 و 2 ، از مرکز مناطق 9 و 10 و از جنوب مناطق 19 و 20 انتخاب شدند. سپس در مرحله دوم
از اطلس تهران بزرگ در کتاب اول 1379 صفحات 110 تا 165 مبنای کار قرار گرفت. در این اطلس ، نقشه تهران بزرگ در 45 بلوک بزرگ، تهیه شده است از میان این 45 بلوک 18 بلوک به تصادف انتخاب شدند . هریک از این بلوک‌ها، براساس محورهای مختصات ترسیم شده روی خود نقشه دوباره به 18 بلوک کوچکتر از شماره 1 تا 18 شماره‌گذاری شد و از هر بلوک بزرگ با توجه به تراکم مناطق مسکونی آنها بین 3 تا 6 بلوک کوچکتر انتخاب شد. سپس در هریک از بلوک‌های کوچکتر ، فهرستی از اسامی خیابان‌ها و کوچه‌ها تهیه و شماره‌گذاری شد. در نهایت با انتخاب تصادفی نام کوچه‌ها و خیابان‌ها، محل نهایی خوشه های نمونه تعیین شد. حجم هر خوشه 10=M تعیین شد. در خیابانها یا کوچه‌های نمونه، به پرسشگران یادآوری شد که واحدهای مسکونی را به صورت سیستماتیک و با فواصل 3 انتخاب کنند و از اعضای خانواده نمونه فهرستی تهیه کنند و از این فهرست یک نفر را که در سن تعریف شده بود، به تصادف انتخاب کنند.
جدول زیر مناطق انتخابی، تعداد نمونه تحقیق و محل استقرار هر منطقه را نشان می‌دهد :جدول شماره 2. 3.
ردیفمنطقه شهرداریمحل استقرار
در شهر تهرانتعداد
نمونه11شمال شهر5622شمال شهر4439مرکزشهر50410مرکز شهر48519جنوب شهر53620جنوب شهر54
مطالعه مقدماتی
پس از تهیه و تدوین شاخص‌ها و طراحی صورت اولیه پرسشنامه، مطالعه‌ای مقدماتی در دو بخش انجام گرفت. هدف این مطالعه مقدماتی تعیین میزان اعتبار و پایایی شاخص‌ها و اصلاح و نهایی‌کردن پرسشنامه تحقیق بود. بخش عمده مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری از مردم 3 منطقه تهران در گروه سنی (29-18) سال انجام گرفت که گزارش ذیل به شرح ذیل ارایه می‌گردد.
استفاده از گویه‌ها و پرسش‌های متعدد، مسئله روایی و اعتبار داده‌ها را مطرح می‌کند. در واقع، تحلیل روایی پاسخگوی این پرسش است که آیا مقیاس‌های مربوطه برای سنجش این متغیرها از ثبات و پایداری کافی بهره‌مند است و یا خیر؟ معمولاً در مطالعات مختلف چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از (a<0/6) باشد، اعتبار نسبی گویه‌ها و لذا مفهوم مورد
نظر را تصدیق می‌کنند. در واقع، مقدار a یا ضریب کرونباخ نشانگر انسجام درونی و همسازی داخلی گویه‌ها به شمار می‌رود. با این حال متغیرهای مورد مطالعه در این بررسی ضرایب آلفای بسیار بالاتری را احراز نموده‌اند. کمترین میزان آلفای محاسبه شده در این مطالعه برابر با 7230/0 و بیشترین آن 9335/0 می‌باشد که نشانگر روایی و اعتبار بسیار بالای مفاهیم مورد نظر و مبنای اطمینان بیشتر به یافته‌های مطالعه حاضر است.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید