7-1-2- انواع فرهنگ سازمان23
8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی28
9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان28
10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه29
11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش29
12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ30
13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت31
14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی31
15-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان 31
16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ32
17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی33
18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی34
19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار35
20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی 35
1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز35
2-20-1-2- الگوی اوچی36
3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن37
4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر39
5-20-1-2- الگوی کرت لوین40
6-20-1-2- الگوی منوچهر کیا40
2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات42
2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات43
3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات 46
4-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی 49
به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…
5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-5-2-2- پول الکترونیک50
2-5-2-2- تجارت الکترونیک51
3-5-2-2- دولت الکترونیک53
4-5-2-2- نشر الکترونیک54
5-5-2-2- پارک های فناوری54
6-5-2-2- شهر اینترنتی56
7-5-2-2- دهکده جهانی56
6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات57
2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows 58
3-6-2-2- واژه پردازها Word 58
4-6-2-2- صفحه گسترها Excel59
5-6-2-2- بانک اطلاعاتی Access 59
6-6-2-2- ارائه مطلب Power point60
7-6-2-2- اینترنت Internet60

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7-2-2- ظهور اینترنت62
8-2-2- اینترنت چیست62
9-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی63
10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات63
11-2-2- فناوری پوش64
12-2-2- ارتباطات شبکه ای64
13-2-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات66
14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات66
15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات67
16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات69
17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات70
18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات70
19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی72
20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی72
21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور 74
سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد…
22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات79
24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده80
25-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات81
26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان84
27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه85
28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا86
29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT 87
3-2- پیشینه پژوهش88
1-3-2- پژوهش های داخل کشور88
2-3-2- پژوهش های خارج کشور92
فصل سوم: فرایند پژوهش
1-3- روش پژوهش103
2-3- جامعه پژوهش103
3-3- نمونه و روش نمونه گیری103
4-3- ابزار پژوهش104
1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی104
2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات104
5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش105
6-3- روش جمع آوری اطلاعات105
7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
1-4- مقدمه108
2-4- اطلاعات عمومی109
3-4- توصیف داده ها112
4-4- تحلیل داده ها130
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5- بحث و نتیجه گیری152
1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش152
2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش
1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش153
2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش154
3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش155
2-5- نتیجه کلی156
3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش157
4-5- پیشنهادهای پژوهش157
5-5- خلاصه پژوهش159
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی163
فهرست منابع لاتین169
ضمایم
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فناوری اطلاعات
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی
جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی78
جدول شماره (3-1) حجم نمونه103
جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس109
جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل110
جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات111
جدول شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری112
جدول شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات114
جدول شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری116
جدول شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی)117
جدول شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی)118
جدول شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی119
جدول شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات120
جدول شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول121
جدول شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها123
جدول شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها124
جدول شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها125
جدول شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی127
جدول شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب128
جدول شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت129
جدول شماره(4-18)نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و 131
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری 132
اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان
جدول شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری 135
فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و 136
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و 139
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و 141
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و 143
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و 145
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و 147
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری 150
فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی40
نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی41
نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، 45
رایانه و ارتباطات
نمودار شماره (2-4)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات46
نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس 109
نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل110
نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات111
نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات131
نمودار شماره (4-5) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان133
نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات135
نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات137
نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات139
نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات141

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید