اعتبار تنها یکی از ویژگیهای پرسشنامه تحقیقاتی خوب می باشد . شاخص دیگر ابزار سنجش ، روائی آن است . برای تعیین روائی پرسشنامه تحقیق از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا با استفاده از اساتید گرامی دانشکده و نظر خواهی از کارشناسان نسبت به روائی آن اطمینان حاصل شد. از طرف دیگر به کمک روش جدید تحلیل عاملی که برای تعیین عوامل اکتشافی در مدل تحقیق مورد استفاده قرارگرفت، ایننتیجه حاصلشد که بسیاری ازسئوالات پرسشنامه درقالب عواملمربوطه (ساختاری، رفتاری و فرضیه ای) قرارگرفتند و برای مثال سئوالات مربوط شاخه رفتاری ، عمدتاً زیر این شاخه قرار گرفتند و سئوالات مربوط به شاخه های ساختاری و زمینه ای نیز در زیر شاخه های مربوط قرار داشتند .
نتیجه روش تحلیل عاملی بیانگر روایی نسبتاَ خوب پرسشنامه تحقیق است .1
3-3- نمونه گیری:
گردآوری دادههای موردنیاز در پژوهش های غیرآزمایشی (توصیفی) که با روش پیمایشی و همبستگی انجام می شود و به دو طریق امکان پذیر است:
الف ) شمارش کامل افراد جامعه مورد مطالعه
ب) نمونه گیری و انتخاب نمونه مصرف از جامعه
در پژوهش های علوم رفتاری ، نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل از چند جنبه برتری دارد . از جمله این جنبه ها می توان موارد زیر را بر شمرد:
1- با صرفه تر بودن
2- سرعت عمل و کوتاهتر بودن زمان مورد نیاز
3- کیفیّت داده ها از طریق دقت بیشتر در گرد آوری و استخراج آنها
به طور کلی در پژوهش های علوم رفتاری متداولترین روش های نمونهگیری به شرح زیر است :
الف) نمونه گیری تصادفی ساده
ب) نمونه گیری سیستماتیک
ج) نمونه گیری طبقه ای
د) نمونه گیری خوشه ای
هـ ) نمونه گیری چند مرحله ای
در این پروژه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده گردیده است.
ابتدا سازمان های مورد مطالعه را به دو دسته تقسیم می کنیم :
* بانکها
* سازمان های تأمین اجتماعی

برای تعیین حجم نمونه از فرمول ذیل استفاده شده است:
n = حجم نمونه
z = امّاده استاندارد
p = احتمال موفقیت
q = احتمال شکست
? = خطای مجاز
برای پروژه حاضر میزان آماره استاندارد (z ) عدد 96/1 ، احتمال موفقیت ( p ) 70% ، احتمال شکست ( q ) 30 % ، خطای مجاز (?) با استفاده از تحقیقات مشابه 08/0% درنظر گرفته شده است .
که با احتساب اعداد در نظر گرفته شده برای فرمول نمونه ، حجم نمونه به صورت ذیل محاسبه می گردد :
با توجّه به فرمول نمونه ، حجم نمونه برای این تعداد از سازمان های دولتی64 می باشد .
از آنجایی که معمولاً در تحقیقات پیمایشی ، درصدی از پرسشنامه ها برگشت داده نمی شود و درصدی نیز به صورت ناقص تحویل میگردد و احتمال چنین امری درتحقیق حاضر وجود دارد برآن شدیم تا 3/9 درصد ( تعداد 6 نمونه ) به حجم نمونه اضافه نموده و 20 سازمان دولتی انتخاب کردهکه اگر برخی از پرسشنامه برگشت داده نشد و یا ناقص تحویل گردید ، وقفه ای در مراحل بعدی ایجاد ننماید و حجم نمونه با مشکل مواجه نگردد .
بر مبنای تعداد نمونه ( 70 نمونه ) برای هر یک از طبقات سازمان های دولتی سهمی مساوی در نظر گرفته شد و بنابراین از هر یک از طبقات 35 نمونه انتخاب گردید و این پرسشنامه ها در بین فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت از سال 1370 به بعد در این دانشکده تحصیل نموده اند و هم اکنون در سازمان های دولتی واقع در نمونه مورد نظر مشغول به کار هستند، توزیع شد .
1- بازرگان، عباس و همکاران ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، 1379 ، ص 81

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- بازرگان، عباس و همکاران ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، 1379 ، ص 82
2- بیکر، ترز، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ، ترجمه : هوشنگ نایبی ، انتشارات روش ، سال 1377 صص 201- 195
1- بازرگان، عباس و همکاران ، روش تحقیق در علوم رفتاری ، 1379 صص 151- 149
1- بازرگان، عباس و همکاران ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، تهران ، 1379 ، ص 169
1- مقیمی ، سید محمد ، پروژه موانع کار آفرینی در صنعت کشور و ارائه راهکارهای اساسی جهت توسعه کار آفرینی ، 1379، دانشگاه تهران – ص 77-71

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید