2-22- کشته شدگان و مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای ایران49
2-23- مفاهیمی در مهندسی ترافیک49
2-23-1- تعریف مهندسی ترافیک49
2-23-2- اجزاء مهندسی ترافیک51
2-24- شناسایی اجمالی فناوریهای مناسب مهندسی ترافیک52
2-25- تاریخچه52
2-26- سلسله مراتب شبکه معابر53
2-27- مشخصات فنی شبکه معابر56
2-28- علایم راهنمایی و رانندگی56
2-28-1- خطکشیها56
2-28-1-1 خط محور57
2-28-1-2- خطکشی سبقت ممنوع57
2-28-1-3- خطکشی خطوط حرکت58
2-28-1-4- خطکشی حاشیه راه58
2-28-1-5- خطکشی در نزدیک شدن به موانع59
2-28-1-6- جزیرههای وسط سوارهرو59
2-28-1-7- خطوط عرضی59
2-28-1-8- خطکشی “ایست” ساده60
2-28-1-9- خط ایست دوتایی60
2-28-1-10- خطکشی پیش آگاهی دهنده در مورد وجود سرعتگیر60
2-29- انواع رنگها و مواد مصرفی در خطکشیها61
2-29-1- دوام و پایداری خطکشی61
2-29-2- خطکشی با رنگ سرد62
2-29-3- خط کشی با رنگ گرم62
2-29-4- زمان خشک شدن رنگها62
2-29-5- دانههای شیشهای63
2-29-6- علائم قائم (تابلوهای راهنمایی)64
2-29-7- علائم انتظامی (حکم کننده)64
2-29-8- علائم اخطاری (هشدار دهنده)65
2-29-9- علائم اخباری (اطلاع دهنده)65
2-29-10- تابلوهای فرعی66
2-29-11- تابلوهای عمودی انعطافپذیر66
2-29-12- طراحی و کاربرد تابلو66
2-29-13- استقرار تابلوهای راهنمایی و رانندگی67
2-29-14- تعمیر و نگهداری تابلوها68
2-29-15- طیف (فام رنگها) تابلوهای راهنمایی و رانندگی68
2-29-16- مفهوم رنگها در تابلوهای راهنمایی و رانندگی69
2-29-17- ارتباط رنگ تابلوها با نوع معبر69
2-29-18- مفهوم شکلها در تابلوهای راهنمایی و رانندگی70
2-29-19- شبرنگ تابلوهای راهنمایی و رانندگی70
2-29-20- تابلوهای پیام متغیر 71
2-29-21- علائم برجسته71
2-29-22- مزایا و مشکلات استفاده از علائم برجسته74
2-29-23- شبرنگ چشم گربهای75
2-29-24- مسیرنماها75
2-29-25- نردههای حفاظتی76
2-30- اقدامات کشورهای مختلف در مورد نقاط تصادف خیز81
2-30-1- استرالیا81
2-30-2- کانادا81
2-30-3- مکزیک81
2-30-4- نیوزلند82
2-30-5- ژاپن82
2-30-6- جمهوری کره83
2-30-7- پرو84
2-30-8- سنگاپور85
2-30-9- تایلند86
2-30-10- بلژیک86
2-30-11- دانمارک88
2-31- بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور90
2-31-1- تحقیقات انجام شده در ایران90
2-31-2- تحقیقات انجام شده در جهان98
2-32- بخش سوم: جمعبندی و چهارچوب نظری تحقیق100
فصل سوم: روششناسی تحقیق106
3-1- مقدمه107
3-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها107
3-3- نوع تحقیق108
3-4- ابزار جمع‌آوری داده‌ها108
3-5- قلمرو تحقیق109
3-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق109
3-5-2- قلمرو زمانی تحقیق109
3-5-3- قلمرو مکانی تحقیق109
3-6- روش تجزیه و تحلیل دادهها109
3-7- متغیرهای تحقیق110
3-8- جامعه آماری110
3-9- نمونه و روش نمونهگیری110
3-10- روایی و پایایی پرسشنامه111
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها112
4-1- مقدمه113
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی113
4-3- توصیف دادهها117
4-4- تحلیل استنباطی دادهها137
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات144
5-1- خلاصه تحقیق145
5-2- یافتهها147
5-2-1- یافتههای توصیفی147
5-2-2- یافتههای استنباطی150
5-3- بحث و تفسیر152
5-4- محدودیتهای تحقیق153
5-5- پیشنهادات154
5-5-1- پیشنهادات تحقیق154
5-5-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آینده155
منابع156
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1) متوسط نرخ سالانه تصادفات در برخی از کشورهای جهان43
جدول شماره 2-2) تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور49
جدول 2-1) سلسله مراتب شبکه معابر54
جدول 2-2) مشخصات فنی شبکه معابر56
جدول 2-3) اندازههای اخطاری برای محل هایی که سبقت در آنها ممنوع است58
جدول 2-4) مفهوم رنگها در تابلوهای راهنمایی و رانندگی69
جدول 2-5) ارتباط رنگ تابلوها با نوع معبر69
جدول 2-6) مفهوم شکل ها در تابلوهای راهنمایی و رانندگی70
جدول 2-7) انواع و رنگ علائم برجسته و کاربردهای آن73
جدول شماره 3-2) آمار کشته شدگان تصادفات محور تهران-قم در سالهای 87-85100
جدول شماره 4-2) آمار تصادفات تعطیلات نوروزی 88 در مقایسه با 87 در محور تهران-قم103
جدول 4-1) توزیع فراوانی جنسیت در نمونه113
جدول 4-2) توزیع فراوانی سن در نمونه114
جدول 4-3) توزیع فراوانی طبقه سنی و نحوه تصادف در نمونه115
جدول 4-4) توزیع فراوانی طبقه سنی و علت تصادف در نمونه116
جدول 4-5 ) فراوانی تصادفات در هر یک از ماه‌های نیمه اول سال 1389117

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-6 ) فراوانی تصادفات بر حسب زمان وقوع (شب یا روز)118
جدول 4-7) فراوانی تصادفات بر حسب زمان وقوع و ماه‌های مورد بررسی119
جدول 4- 8) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خوردو120
جدول 4-9) فراوانی تصادفات بر حسب نحوه تصادف121
جدول 4-10) فراوانی تصادفات بر حسب نوع نقص راه122
جدول 4-11) فراوانی تصادفات بر حسب جهت حرکت خودرو123
جدول 4-12) فراوانی تصادفات بر حسب وضع روشنایی جاده123
جدول 4-13) فراوانی تصادفات بر حسب شرایط سطح جاده124
جدول 4- 14) فراوانی تصادفات بر حسب وضعیت هندسی راه125
جدول 4- 15) فراوانی تصادفات بر حسب موقعیت تصادف125
جدول 4-16) فراوانی تصادفات بر حسب وضعیت هوا126
جدول 4-17) فراوانی تصادفات بر حسب چگونگی خط کشی جاده127
جدول 4- 18) فراوانی تصادفات بر حسب چگونگی شانه جاده127
جدول 4- 19) فراوانی تصادفات بر حسب میزان عرض جاده128
جدول 4-20) فراوانی تصادفات بر حسب نقص خودرو129
جدول 4-21) فراوانی تصادفات بر حسب علت وقوع تصادف130
جدول 4-22) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خودرو و ماه وقوع تصادف131
جدول 4-23) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خودرو و زمان تصادف132
جدول 4-24) فراوانی تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف133
جدول 4- 25) فراوانی تصادفات بر حسب وضع هندسی راه و زمان تصادف134

جدول 4- 26) فراوانی تصادفات بر حسب نقص راه و زمان تصادف135
جدول 4-27) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات بر حسب وضعیت هندسی راه137
جدول 4- 28) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات بر حسب نوع نقص راه138
جدول 4- 29) مقایسه درصد مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب شانه راه139
جدول 4-30) مقایسه درصد مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب عرض جاده140
جدول 4-31) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب کیفیت سطح جاده141
جدول 4-32) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب چگونگی روشنایی راه142
جدول 4-33) مقایسه درصد مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب چگونگی خط کشی راه143
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 2-1: سهم عوامل موثر در تصادفات جادهای15
شکل شماره 2-2: زمان اوج تصادفات مرتبط با خستگی و خوابآلودگی راننده20
شکل شماره 3-2: بیاحتیاطی راننده کامیون24
شکل شماره 4-2: عوامل انسانی تاثیرگذار در تصادفات جادهای28
شکل شماره5-2: پوستر سازمان جهانی بهداشت به مناسبت دهه ایمنی جادهها41
شکل 6-2: چارچوب نظری تحقیق105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
چکیده فارسیج
نمودار 4-1) توزیع فراوانی جنسیت در نمونه113
نمودار 4-2) توزیع فراوانی سن در نمونه114
نمودار 4-3) توزیع فراوانی سن و نحوه تصادف در نمونه115
نمودار 4-4)توزیع فراوانی طبقه سنی و علت تصادف در نمونه116
نمودار 4-5) فراوانی تصادفات در هر یک از ماه‌های مورد مطالعه117
نمودار 4-6) درصد تصادفات بر حسب زمان وقوع (شب یا روز)118
جدول 4- 7) فراوانی تصادفات بر حسب زمان وقوع و ماه‌های مورد بررسی119
نمودار 4- 8) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خوردو120
نمودار 4-9) فراوانی تصادفات بر حسب نحوه تصادف121
نمودار 4- 10) توزیع تصادفات بر حسب وضعیت علایم راه122
نمودار 4- 11) فراوانی تصادفات بر حسب جهت حرکت خودرو123
نمودار 4-12) فراوانی تصادفات بر حسب وضع روشنایی جاده124
نمودار 4-13) درصد تصادفات باتوجه به شرایط سطح جاده124
نمودار 4-14 ) فراوانی تصادفات بر حسب وضعیت هندسی راه125
نمودار 4- 15) فراوانی تصادفات بر حسب موقعیت تصادف126
نمودار 4-16) فراوانی تصادفات بر حسب وضعیت هوا126
نمودار 4-17) فراوانی تصادفات بر حسب چگونگی خطکشی جاده127
نمودار 4- 18) فراوانی تصادفات بر حسب نوع شانه جاده128
نمودار4-19) فراوانی تصادفات بر حسب میزان عرض جاده128
نمودار 4-20) فراوانی تصادفات بر حسب نقص خودرو129
نمودار 4-21) فراوانی تصادفات بر حسب علت وقوع آن131
نمودار 4-22) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خودرو و ماه وقوع تصادف132
نمودار 4-23) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خودرو و زمان تصادف133
نمودار 4- 24) فراوانی تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف134
نمودار 4-25) فراوانی تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف135
نمودار 4-26) فراوانی تصادفات بر حسب نقص راه و زمان تصادف136
نمودار 4-27) فراوانی تصادفات بر حسب وضعیت هندسی راه137
نمودار 4-28) فراوانی نسبی تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب وضعیت علایم راه138
نمودار 4-29) فراوانی نسبی تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب نوع شانه راه139

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید