فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-12- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………… 9

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-13- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………. 9
فصل دوم :ادبیات تحقیق
بخش اول: هوش عاطفی
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 10
2-2- عاطفه……………………………………………………………………………………………. 11
2-3- هوش…………………………………………………………………………………………….. 12
2-3-2- نظریه سه وجهی استرنبرگ…………………………………………………………………. 12
2-3-3-نظریه هوش چندگانه………………………………………………………………………….. 13
2-4- انواع هوش……………………………………………………………………………………… 14
2-4-1- هوش مصنوعی ……………………………………………………………………………. 14
2-4-2- هوش طبیعی………………………………………………………………………………….. 15
2-4-3- هوش اجتماعی………………………………………………………………………………. 16
2-5- هوش عاطفی و بهره هوشی…………………………………………………………………… 16
2-5-1- مقایسه هوش عاطفی و عقلی………………………………………………………………… 17
2-5-2- رابطه هوش عاطفی و اثربخشی مدیران…………………………………………………… 18
2-5-3- مفاهیم اساسی هوش عاطفی ازدیدگاه مایر و سالووی…………………………………….. 18
2-5-4- مفاهیم اساسی هوش عاطفی ازنظر بار – آن……………………………………………… 20
2-6- هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………… 24
2-6-1- تعریف هوش فرهنگی………………………………………………………………………. 24
2-6-2- ابعاد هوش فرهنگی…………………………………………………………………………. 25
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-3- اجزای هوش فرهنگی………………………………………………………………………. 25
2-7- هوش عاطفی……………………………………………………………………………………. 26
2-7-1- تعریف هیجان……………………………………………………………………………….. 29
2-7-2- تعریف هوش هیجانی دانیل گولمن…………………………………………………………. 29
2-7-3- ابعاد هوش هیجانی………………………………………………………………………….. 29
2-7-4- رابطه هوش عاطفی و شخصیت……………………………………………………………. 30
2-7-5- جذابیت هوش هیجانی……………………………………………………………………….. 30
2-7-6- هوش عاطفی و بهره هوشی………………………………………………………………… 31
2-7-7- اندازه گیری هوش هیجانی………………………………………………………………….. 31
2-7-8- اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………… 32
2-7-9- گسترش هوش هیجانی………………………………………………………………………. 33
2-7-10- رابطه هوش هیجانی با هوش فرهنگی……………………………………………………. 33
2-7-11- آموزش هوش هیجانی……………………………………………………………………… 34
2-7-12- مبانی هوش هیجانی ……………………………………………………………………….. 34

بخش دوم: فرهنگ سازمانی یادگیرنده
2-2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………. 35
2-2-2- تعریف فرهنگ………………………………………………………………………………. 35
2-2-3- تعریف فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………… 36
2-2-4- مدل های رایج فرهنگ ……………………………………………………………………. 36
2-2-5- ویژگی های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………… 37
2-2-6- نقش و کارکرد های فرهنگ در سازمان …………………………………………………… 38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7- شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………….. 38
2-2-8- انواع فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………… 39
2-2-9- سطوح فرهنگ سازمانی شاین…………………………………………………………….. 40
2-2-10- مفهوم سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………. 42
2-2-10-1- تعریف سازمان…………………………………………………………………………. 42
2-2-10-2- تعریف یادگیری…………………………………………………………………………. 42
2-2-10-3- تعریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………. 42
2-2-11- ابعاد سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………….. 43
2-2-12- ساختار سازمان یادگیرنده………………………………………………………………….. 43
2-2-13- تاثیر ارزش بر فرهنگ سازمانی………………………………………………………….. 44
2-2-14- مدیریت ساز مان های یادگیرنده…………………………………………………………… 44
2-2-15- تاریخچه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………… 44
2-2-16- قواعد کلی در سازمان های یادگیرنده……………………………………………………… 45
بخش سوم: هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده
2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 47
2-3-2- خودآگاهی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده…………………………………………………… 47
2-3-3- فرهنگ سازمانی یادگیرنده…………………………………………………………………. 47
2-3-3-1- ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده………………………………………………… 48
2-3-4- تاریخچه پست…………………………………………………………………………………. 50
2-3-4-1- اداره کل پست استان آذربایجان شرقی……………………………………………………. 50
بخش چهارم:پیشینه تحقیق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 51
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل وخارج………………………………………………………….. 51
2-4-2-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………… 51
2-4-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………. 51
2-4-3- انواع مدل های هوش عاطفی ………………………………………………………………… 52
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 53
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 54
3-3- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………. 54
3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………… 54
3-5- پایایی و روایی ابزار سنجش……………………………………………………………………. 55
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………….. 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………. 57
4-2- بخش اول: آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 58
4-3- بخش دوم: آمار توصیفی………………………………………………………………………… 60
4-4- بخش سوم: آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………… 64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 68
5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 68
5-3- پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 69
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………. 69
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 71
پیوست ها………………………………………………………………………………………………… 76
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………. 9
مدل عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………….9
جدول 2-2 – مقایسه هوش مصنوعی و هوش طبیعی……………………………………………. 16
جدول 2-5 – ظهور مفهوم هوش عاطفی…………………………………………………………. 28
جدول 2-6- ابعاد هوش هیجانی از نظر دانیل گولمن……………………………………………. 30
جدول 2-9 -گونه شناسی های مختلف از فرهنگ سازمانی…………………………………….. 41
جدول 3-1- پرسشنامه های توزیعی………………………………………………………………. 55
جدول 3-2 – سوالات شاخص ها ………………………………………………………………….55
جدول 3-3- پایایی تحقیق………………………………………………………………………….. 56
جدول4-1-توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال جنسیت ……………….. 58
جدول4-2- توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال تحصیلات……………….58
جدول4-3 – توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال سن……………………. 59
جدول4-4 – توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال سنوات خدمت………… 59
جدول 4-5- توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………. 60
جدول 4-6- توزیع فراوانی متغیر فرهنگ سازمانی یادگیرنده…………………………………… 60
جدول 4-7- توزیع فراوانی متغیر هوش عاطفی………………………………………………….. 61
جدول 4-8- توزیع فراوانی متغیر خودآگاهی …………………………………………………….. 61
جدول 4-9- توزیع فراوانی متغیرخودمدیریتی …………………………………………………… 62
جدول 4-10- توزیع فراوانی متغیرآگاهی اجتماعی ……………………………………………….63
جدول 4-11- توزیع فراوانی متغیرمدیریت روابط ………………………………………………. 63
جدول 4-12- آزمون همبستگی فرضیه اول ……………………………………………………….64
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 4-13- آزمون همبستگی فرضیه دوم ………………………………………………………… 65
جدول 4-14- آزمون همبستگی فرضیه سوم ……………………………………………………….. 65
جدول 4-15- آزمون همبستگی فرضیه چهارم………………………………………………………. 66
جدول 4-16- تحلیل رگرسیون متغیرها واریانس…………………………………………………… 66
جدول 4-18- پیش بینی متغیرفرهنگ سازمانی …………………………………………………….. 66 جدول 5-1- همسویی تحقیق حاضربا تحقیقات گذشته……………………………………………….. 67

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 خانواده هوش مصنوعی ……………………………………………………………. 15
شکل 2-3 مدل هوش عاطفی مایر و سالووی …………………………………………………… 19
شکل 2-4 مدل هوش عاطفی بار- آن …………………………………………………………… 21
شکل 2-7 کارکردهای فرهنگ سازمانی ………………………………………………………….38
شکل 2-8 شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………. 39
فهرست پیوست ها
عنوان صفحه
الف- نمونه پرسشنامه ……………………………………………………………………………….76
ب- خروجی های spss ………………………………………………………………………….. 82
چکیده:
مدیران اثربخش و موفق به قابلیت های عاطفی افراد توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و در یک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند و همین توانایی باعث می شود تا یک جو سازمانی مناسب برای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد شود و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به منظور پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده در سازمان هایی گردد که به عنوان مزیت رقابتی در دنیای رقابتی امروز مطرح می باشد.
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش عاطفی مدیران بر فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی است. چهار چوب نظری مورد استناد در تحقیق حاضر ترکیبی از نظریه آکادمی هوش عاطفی و نظریه میخائیل مارکوارت می باشد که در آن برای بررسی هوش عاطفی از چار مولفه، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط استفاده شده است.
برای دست یابی به این هدف یک فرضیه اصلی و چها فرضیه فرعی تنظیم و برای آزمون این فرضیه ها، پرسشنامه ای شامل 54سوال طراحی گردید. پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه در اختیار نمونه آماری که تعداد آن 125نفر بود قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد و سپس برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید . نتایج حاصل ا ز تحقیق نشان می دهد که از بین مولفه های چهار گانه هوش عاطفی فقط مولفه خود مدیریتی با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذر بایجانشرقی رابطه ندارد.
کلمات کلیدی: هوش، هوش عاطفی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی یادگیرنده.

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
مدتهاست مردم درباره هوش هیجانی حرف می زنند اما قادر نبوده اند آن را کنترل و از آن استفاده کنند. ما بیشترین قسمت از انرژی خود برا ی خود – بهبودی 1 را به کسب معلومات تجربه، هوش شناختی2 و تحصیلات اختصاصی می دهیم. این کار زمانی عالی می شود که بتوانیم هیجان های خود، هیجان های دیگران و تاثیر عمیقی را که بر زندگی روزمره ما دارند به طور کامل درک کنیم. فکر می کنیم که فاصله زیاد بین محبوبیت هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم و کاربرد آن در جامعه، دو علت دارد:
علت اصلی این است که مردم آن را متوجه نمی شوند و نمی فهمند. آنها هوش هیجانی را اغلب با کاریزما و اجتماعی بودن اشتباه می گیرند. علت دوم این است که آنها فکر می کنند انسان ها هوش هیجانی را یا به طور کامل دارند یا اصلا ندارند(برادبری ، 1384).
1- self-improvemen
2-Intelligence
با توجه به موارد مذکور و اهمیت هوش عاطفی به عنوان یکی از فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران جهانی، در این تحقیق سعی شده است تا میزان این رابطه در مدیران ایرانی ( اداره کل پست استان آذر بایجانشرقی) سنجیده شود تا آن را در جهت رسیدن به اهداف سازمان به کار برد.
در این فصل ما به بیان مساله، سوال آغازین، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چارچوب نظری، مدل تحلیلی تحقیق، مدل عملیاتی تحقیق فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق، قلمرو تحقیق، محدودیت های تحقیق، تعریف مفهومی متغیرها و تعریف عملیاتی متغیرها اشاره می کنیم.

1-2 – بیان مساله
سالها قبل ، صحبت از هوش شناختی (IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه اکثر متخصصین در جهان محسوب می گردید. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش عاطفی بعنوان پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده است؛ بطوریکه اظهار می دارند80 درصد موفقیت های افراد در سرکار به هوش عاطفی آنها وابسته است و تنها 20 درصد آن به بهره هوشی مربوط می شود. با این حساب ، هوش عاطفی، اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولا ً به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین ، چون هوشبهر و مهارت های فنی یا حرفه ای است(سبحانی نژاد،2009).
در برخی از تحقیقات نیز نشان داده شده که توانایی هوش عاطفی باعث می شود تا یک جو سازمانی مناسب بر ای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد شود و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به
منظور پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری در سازمان ها می گردد، که به عنوان یک مزیت رقابتی در دنیای رقابتی مطرح می باشد. پس می توان گفت که با وجود اینکه نیروی محرک تحولات در قرن بیستم هوش عقلی یا منطقی بوده است، اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بیست و یکم هوش عاطفی موجب تحولات روزافزون خواهد بود(دیربرن،2003 ).
امروزه اصلاح قانونگذاری ، تجدید ساختار سازمان ها، کاربردهای متنوع و روزافززون فن آوری ، ادارات پست را از بنگاههای دولتی به کسب و کارهای تجاری با اهداف تجاری و عملیاتی تبدیل کرده است . پیشرفتهای چشمگیر و پی در پی در عرصه فناوری اطلاعاتی، برخی ناظران را به این نتیجه رسانده که بخش پستی در حال افول بوده و روزهای خوش آن گذشته است. اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، آلمان، سوئد، هلند، ژاپن و …. پست ازجایگاه تجاری و ارائه دهنده خدمات خوبی برخوردار می باشد بطوریکه پست کره جنوبی پنجمین شرکت بزرگ تجاری، بعد از شرکت های سامسونگ، هیوندای، ال.جی و کره تله کوم می باشد.(پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر روند رو به رشد جهانی شدن و از بین رفتن موانع تجاری باعث تحریک رقابتی فراتر از بازارهای پستی ملی شده است. مرزهای سنتی و جغرافیایی محو شده و روش های پذیرفته شده تعامل با ادارات پست هر روز با چالش شدید روبروست و این امر بی شک بی ارتباط با هوش مدیران و فرهنگ سازمانی نیست.
مدیریت و یا عوامل انسانی مهمترین دلایل تحولاتی است که امروزه بشر در همه زمینه ها و به هر شکل در جوامع گوناگون شاهد آن است که برای حرکت به سوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی چون سرمایه ، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی ترین عامل نیروی انسانی است و لذا هوش عاطفی می تواند شکل تکامل یافته ای از توجه به انسان در سازمان ها باشد و ابزاری نوین و شایسته در دستان مدیران تجاری و تامین رضایت آنها باشد و نیز به عنوان توانایی درک احساسات و نیاز دیگران در جهت آموزش و هدایت آنان در راهی که منتهی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی و رضایت افراد در جامعه می شود ، کمک بسیار کارسازی است . مدیران اثر بخش و موفق به قابلیت های عاطفی توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و در یک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند و همین توانایی باعث می شود تا یک جو سازمانی مناسب برای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد شود و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به منظور پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده در سازمانها شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی است چرا که در سال های اخیر پرسنل اداره کل از عدم توجه مدیران به مسائل پرسنل اظهار نارضایتی می نمایند به طوری که در چند ماه اخیر دهها نفر از پرسنل این اداره کل به سازمانهای دیگر انتقالی گرفته و چندین نفر نیز به دنبال ترک این سازمان می باشند.
راهبرد کلیدی خدمات پستی، پیش بینی نیازها و مهندسی مجدد خدمات موجود و توسعه خدمات جدید جهت برآوردن نیازهای پیوسته در حال تغییر مشتری است. سازمان های خدماتی مشتری محور مانند پست جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند تا کلیه فرآیندها ، استراتژی ها و اهداف کلان سازمان را منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان قرار دهند. بنابراین به این منظور در این تحقیق به بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می پردازیم چراکه در عصر کنونی منابع انسانی تبدیل به سرمایه انسانی شده و از اهمیت بیستری برخوردار می باشدکه این امر در شرکت پست که سرمایه اصلی آن نیروی انسانی است از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
1-3- سوال اصلی
سوال اصلی تحقیق حاضر عبارتست از:
هوش عاطفی مدیران چه ارتباطی با فرهنگ سازمانی یادگیرنده اداره کل پست استان آذربایجانشرقی دارد و کدام بعد بیشترین ارتباط را دارد؟
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه در عصر حاضر تمامی سازمان ها در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد . میزان دستیابی به این اهداف تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از این عوامل ویژگی های مدیران می باشد . سالهاست به مدیران می آموزند که توانایی آنها برای دستیابی به اهداف ،‌ رابطه مستقیمی با توانایی آنها در برخورد و برقراری صحیح هوش عاطفی دارد.
تفاوت مدیران اثر بخش و ناموفق در ارتباطات آنها تجلی می یابد . بنابراین مدیران اثر بخش با هوش عاطفی بالای خود در ارتباطات بسیار موفق تر از دیگر مدیران عمل می کنند و این امر را به خوبی به اثبات می رساند که مدیری که هوش عقلی (IQ) بالایی دارد می تواند تنها بر اتکاء بر هوش عقلی بالای خود رهبری کند ،‌ بلکه مدیری اثر بخش است که شنونده و سخنگوی خوبی باشد . رابطه پایدار و مثبت با دیگران بر قرار سازد. احساسات خود و دیگران را به خوبی درک کند و در ارتباطات خود به درستی عکس العمل نشان دهد . با توجه به اینکه امروزه موضوع هوش عاطفی در ایران به عنوان یک نیاز شناخته شده و موضوع جدید می باشد و همچنین به دلیل کمبود پژوهش های انجام شده در این خصوص این موضوع نیاز به بحث بیشتر دارد(گولمن،2001 ). و همچنین با توجه به این موارد یک ویژگی موثر در این زمینه هوش عاطفی است که در تشکیل موفقیت رهبری جهانی، هوش فرهنگی، هوش تحلیلی و رفتارهای رهبری به وسیله هوش عاطفی تعدیل می شوند که برای شناسایی و تعیین فرهنگ سازمانی یادگیرنده آن انجام تحقیق اهداف و ضرورت دارد(هین، 2004).
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1 اهداف کلی
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.
1-5-2- اهداف فرعی
1-تعیین رابطه خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.
2- تعیین رابطه خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.
3- تعیین رابطه آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.
4- تعیین رابطه مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.
1-6- چارچوب نظری
چارچوب نظری تحقیق برای بررسی هوش عاطفی حاضر ترکیبی از نظریه های آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن و برای بررسی فرهنگ سازمانی یادگیرنده نظریه معیارهای نه گانه فرهنگ سازمانی یادگیرنده میخائیل مارکوارت می باشد.
1-6-1- نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن
بر اساس نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن، هوش عاطفی مشتمل بر 4 بعد می باشد :
– خودآگاهی : آیا مدیر می تواند به طور صحیح احساسات خود را در هر زمان که بروز می کند تشخیص دهد؟ شکل خود آگاهی عاطفی ، خودآگاهی صحیح از خود ، اعتماد به خود . خودآگاهی یا تشخیص احساسی در هر زمان که در حال وقوع است ، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساس ها نشان از درک خویشتن و بصیرت روان شناسانه دارد. مدیران و رهبرانی که درجه ای بالا از خود آگاهی دارند ، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساس هایشان بر آنها ، سایر مردم و عملکرد شغلی شان تاثیر می گذارد .آنها با یک احساس قوی از خودآگاهی ، اعتماد به نفس و در استفاده از قابلیت هایشان کوشا هستند و می دانند چه وقت درخواست کمک می کنند .
– خود مدیریتی : آیا مدیر می تواند احساسات خود را به سمت نتایج مثبت مدیریت کند ؟ همانند خود کنترل عاطفی ، وظیفه شناسی یا وجدان کاری، سازگاری، انگیزه توفیق طلبی، ابتکار عمل. کنترل و اداره احساسات مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می گیرد . مدیران و رهبران قادرند محیطی از اعتماد و انصاف خلق کنند. عمل خود نظم دهی به دلایل رقابتی بسیار مهم است، زیرا در محیطی که سازمان ها مستهلک می شوند و فناوری با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می یابد فقط افرادی که بر هیجان هایشان تسلط یافته اند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند.
– آگاهی اجتماعی : آیا مدیر می تواند به طور صحیح احساسات دیگران را در هنگام رو در رویی با آنها یا در حین کار با آنها تشخبص دهد؟ عینیت آن به صورت همدلی، خدمت محوری و آگاهی سازمانی است. توانایی دیگری که بر اساس خودآگاهی هیجانی شکل می گیرد، همدلی با دیگران است که نوعی مهارت مردمی محسوب می شود. رهبران همدل سعی می کنند همه را راضی کنند. آنها با ملاحظه و فکر، احساس های کارکنان را همراه با سایر عوامل در تصمیم گیری ها در نظر می گیرند. امروزه همدلی به عنوان جزئی از رهبری بسیار مهم است، رهبران همدل بیشترین همدردی را با افراد اطرافشان نشان می دهند. آنها دانش خود را برای پیشرفت سازمانشان به روش های ظریف اما با اهمیت استفاده می کنند.
– مدیریت روابط(مهارت های اجتماعی) : آیا مدیر می تواند روابط خود با دیگران را به طور مؤثر و سازنده ای مدیریت کند و به سمت نتایج مثبت هدایت کند؟ همانند پرورش دیگران، نفوذ، ارتباطات، مدیریت تعارضی، تصویر سازی، تحلیل تغییر، همکاری و کار تیمی (سالوی و گریوال، 2005).
1-6-2- نظریه میخائیل مارکوارت
میخائیل مارکوارت شاخص های نه گانه زیر را برای فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در نظر گرفته است.
– جوسازمانی: جو سازمانی از ویژگی های درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد و روی افراد آن سازمان تاثیر می گذارد.
– سهیم بودن همه اعضا در یادگیری: سهیم شدن اعضا در ایده های یکدیگر و واکنش نشان دادن به ایده های یکدیگر.
– اعتماد و خود مختاری: اعتماد احتمال ذهنی است که شخص الف انتظار دارد شخص ب عملی انجام دهد که منجر به شادکامی او گردد و خود مختاری یعنی حق تعیین سرنوشت هر ملتی با خودش.
– عوامل انگیزش برای نوآوری تجربه آموزش و خطر پذیری: فراهم نمودن امکانات و فرصت های مطالعاتی برای تحقیق و تفحص و شرکت در کنفرانس ها، وجود شرایط صحیح ارزشیابی و وجود شرایط مناسب جهت خلاقیت، نوآوری و بکارگیری توانایی ها و مهارت ها است که باعث آموزش و خطر پذیری می شود.
تعهد مالی نسبت به آموزش و پرورش کارکنان: اعتبارات اختصاصی موسسه که به صورت کمک هر ساله در بودجه آن سازمان برای آموزش و پرورش کارکنان پیش بینی می شود.
– خلاقیت و تنوع: تنوع مهمترین ویژگی شهرهای بزرگ و مدرن است و این تنوع ریشه اصلی خلاقیت، نوآوری و شکوفایی استعدادهاست.
– تعهد نسبت به بهبود مستمر محصولات و خدمات: سازمان ها نسبت به بهبود مستمر تعهدی جدی دارند فرهنگ یادگیرنده به دنبال استانداردهای کیفیت و خدمت در سطح جهانی است.
– پاسخگویی به تغییر و بی نظمی: مدیران می توانند سیستم را به سوی “جاذبه مطلوب” هدایت کنند یا اینکه پارامترهای بحران را که جریان تکامل سیستم نافذ هستند فعال سازند.
– گفتگو: گفتگو عالی ترین و کیفی ترین شکل ارتباط خلاقانه و دو طرفه بوده و در برگیرنده بیشترین جستجو در افکار و عقاید و همچنین بیشترین توضیح و اظهار عقیده و بیان افکار است(مارکوارت، 1996).
1-7- فرضیه‏های تحقیق
1-7-1- فرضیه اصلی
بین هوش عاطفی مدیران و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-7-2- فرضیه های فرعی
1- بین خود آگاهی مدیران و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین خود مدیریتی مدیران و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی رابطه معنی داری وجود دارد .
3- بین آگاهی اجتماعی مدیران وفرهنگ سازمانی یاد گیرنده دراداره کل پست استان آذربایجانشرقی رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین مهارت های اجتماعی مدیران(مدیریت روابط) و فرهنگ سازمانی یادکیرنده دراداره کل پست استان آذربایجانشرقی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-8- متغیرهای تحقیق
1-8-1- متغیر مستقل
– هوش عاطفی
– خودآگاهی
– خود مدیریتی
– آگاهی اجتماعی
– مدیریت روابط
1-8-2- متغیر وابسته
– فرهنگ سازمانی یادگیرنده
1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش عاطفی مدیران بر فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی بر اساس ترکیبی از نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن و نظریه میخائیل مارکوارت در مورد معیارهای فرهنگ سازمانی یادگیرنده می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق حاضر اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد. قلمرو زمانی تحقیق حاضر حدود 6ماه را در برمی گیرد که از مرداد ماه 1392 شروع و تادی ماه 1392 خاتمه می یابد.
1-10- تعریف مفهومی متغیر ها
1-10-1- هوش عاطفی : مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خود آگاهی ، روحیات خود را کنترل کند ، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد،‌از طریق همدلی ،‌تاثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد(دوستار،1382).
هوش عاطفی به کارگیری قابلیت های عاطفی خود و دیگران ، در رفتار فردی و گروهی برای کسب نتایج است(دوستار،1382).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید